Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 ■)
zich, in persoon of geschrift, tot dat einde bij
hem te vervoegen.
Art. 4. Inzonderheid zal hij er zich op toe-
leggen , om door onderrigting en aanmoediging
den ijver der Onderwijzers optewekken en gaande
te houden, en hen te dien einde in meerder of
minder aantal, op vastgestelde tijden, het zij in
zijne woonplaats , het zij in andere gedeelten van
zijn District, zooveel mogelijk, bij herhaling om
zich verzamelen, zich met hun onderhoudende over
de bedoelingen en werkzaamheden van hunnen ge-
wigtigen post, en over de voorgeschreven en beste
wijze om denzelven getrouw en ten msesten nutte
der Jeugd waartenemen.
Ar. 5. Elk hunner is gehouden, om alle de
Scholen van zijn District, voor zoo verre zij regt-
streeks ter zijner verantwoording staan, (verg. Art.
9 van het Regl. en Art. 11 dezer Instr. , als mede
Art. 13 van het Regl.) zoo veel mogelijk, twee-
maal in ieder jaar te bezoeken; wordende des-
niettemin aangemoedigd, deels, om in gevalle van
noodzakelijkheid of uitstekende nuttigheid , of ook,
wanneer zulks buiten hun merkelijk bezwaar ge-
schieden kan , zich aan het getal van twee jaarlijk-
sche Schoolbezoeken niet te bepalen, maar dezelve
meermalen te herhalen ; deels om ook de overige
Scholen, binnen zijn District, (Art. 10, 11 en 13
van het Regl. en Art. 12 dezer Instr.) van tijd tot
tijd te bezoeken ; doch daarin, voor zoo verre die
Scholen staan onder een bijzonder over dezelve ge-
vestigd opzigt, (Art. 13 van het Regl.) niet te werk
te gaan, zonder behoorlijk voorafgaand overleg met
hetzelve.
Art. 6. Bij het bezoeken der Scholen, die
regtstreeks ter zijner verantwoording staan , zal hij
den Meester in zijne tegenwoordigheid onderwijs
doen geven aan Leerlingen van onderscheiden klas-