Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 ■)
toe gestelde somma voldaan heeft, telkens
by het verkrijgen van eenen hoogeren (Art.
23.) niet meer betale, dan het meerdere der
somma, voor dien hoogeren Rang vastge-
steld , boven hetgeen hij bij het verkrijgen
van den lag^ren alreeds betaald heeft.
3®. Dat de Huisonderwij'zer, die eenigen Rang
van Schoolonderwijzer«' verkrijgt, gerekend
worde dus verre niets voldaan te hebben,
4®. Dat zij, die, ingevolge vorige algemeene
Schoolwetten, eenig E.vamen ondergaan en
daarvoor betaald hejjben , voor de Examens
ter verkrijging van dezen of genen Rang,
bij idezé. nieuwe Schoolwet ingevoerd , niet
meer betalen, dan het meerdere van de nu
vasttestellen somma, boven hetgeen reeds
door hen bij gemeld vorig Examen is betaald
geworden. Hiervan zijn echter geheel en al
uitgezonderd en Vrij alle diegenen , welke te
voren eeu volledig Getuigschrift verkregen
hebben. (Art. 20).
5®. Dat de gelden voor de Examens, door de
Schoolopzieners afgenomen (Art. 2 en 4)
vorvallen ten profijte vaii de Kas der respec-
tive Commissiën van Onderwijs.
Art. 27. De Raadpensionaris behoudt aan zich,
om deze ..Verordeningen zoodanig te 'interpreteren ,
te alterer«h en te ampliëren , als in tijd en wijle
nuttig en noodzakelijk zal worden geoordeeld.
C. INSTRUCTIE der Scfioolopzdeners
eu: Commissiën van Onderwijs in
In de respective Departementen der
Bataafsche Republiek,
1.
Art. 1. De Schoolopzieners zullen de meest
mogelijke zorg aanwenden, dat het onderwijs der
3'