Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ó4 )
tegeven voet, worden geklassificeerd in Scholen
van den hoogsten , middelslen en laagsten Rang ,
en deze klassificatie aan de goedkeuring der Depar-
tementale Besturen onderworpen ; moetende dezelve
alleen dienen om te voorkomen, dat de voornamere
Scholen niet door Onderwijzers van te geringe be-
kwaamheid bezet worden, latende alle vrijheid om
zelfs op de allerminste School den bekwaamsten
man te plaatsen.
Art. 18. Binnen grootere Steden of Plaatsen,
in Art. 10 van het Reglement breeder omschreven ,
niag noch op eene Openbare noch op eenige Bij-
zondere »School een Onderwijzer- van den vierden
of laagsten Rang aan- of opgenomen worden , en
wordt aan de Plaatselijke Sclioolcommissiën boven-
dien aanbevolen te zorgen , dat, zooveel mogelijk ,
het Schoolonderwijs binnen hare Stad of Plaats ge-
geven worde door Schoolonderwijzers van den
eersten of tweeden Rang.
Art. 19. Hel Getuigschrift, aftegeven aan School-
onderwijzers van den eersten of hoogsten Rang,
draagt bij onderscheiding en uitnemenheid den naam
van Volledig Getuigschrift hetzelve wordt niet
verleend, dan aan zulke, die den ouderdom van
25 jaren bereikt hebben , terwijl voorts in het af-
geven van zoodanige Volledige Getuigschriften met
de meeste gestrengheid wordt te werk gegaan , en
deze zich ook zelve in uiterlijken vorm op eene
vereerende wijze onderscheiden.
Art. 20. De ivaarde van reeds , ingevolge van
vorige algemeene Schoolwetten , afgegeven Volle-
dige Getuigschnflen, zal voor elk Departement
bij het Huishoudelijk Reglement worden bepaald ,
zoo echter, dat hel bezit van dezelve geregtigt tot
het kosteloos afleggen der Examens, aan welke zij ,
die ze erlangden , zich , ter verkrijging van eenen
hoogeren Rang, met de daaraan verknochte Voor-