Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 ■)
tot Christelijke deugdsbetrachting. (Art. 22 van he
Regl.)
Art. 12. Wanneer het Examen is ten einde ge
loopen , zal aan den Geëiamineerden tot Schoolon
derwtjzers, mits genoegzame bewijzen van be
kwaamheid getoond hebbende, naar den graad die
bekwaamheid, een Getuigschrift of Acte worde
afgegeven, waarin van deszelfs, in het Examen aan
den dag gelegde, kundigheden en begaafdheden
in haar soort en omtrek, zooveel mogelijk, verskj
gedaan en tevens verklaard wordt, dat hij in dei
eersten, tweeden, derden of vierden Rang de
Schoolonderwijzers is opgenomen , en mitsdien d
Algemeene Toelating (Art. 13, N". 2, en Art. 1(1
der Wet) verkregen heeft, om in den, hem toege^
wezen , Rang te staan naar eene Schoolonderwij
zersplaats (Art. 17 van het Regl.), met bijgevoegd
vermelding eindelijk van de onderscheiden Vakkei
en Talen , tot welker onderwijzing hem de Alge
meene Toelating gegeven wordt (verg. boven Art
2 en 3, als mede Art. 17 van het Regl.)
Art. 13. Ook aan de Geëiamineerden tot jScAoo/
honderesse en Huisonderwijzer zal, mits genoeg
zame bewijzen van bekwaamheid getoond hebbend
eene Acte worden afgegeven , behelzende , behalv
de omschrijving van de soort en den omtrek der
in het Examen aan den dag gelegde, kundighedei
en begaafdheden , de verklaring, dat de Geëxami
neerde de Algemeene Toelating, het zij als S.chool
houderesse, het zij als Huisonderwijzer vcrkreei
(ArI. 17 van het Regl.), als ook de uitdrukkelijk
vermelding der onderscheiden Vakken en Talen
tot welker onderwijzing de Geëxamineeide in dez
of gene hoedanigheid de Algemeene Toelating ont
vangt (verg. boven Art. 4, als mede Art. 17 v;u
liet Regl.)
Art. 1'(. Alle de ont'cr?r1)ciflcn Gelnl"'-'-'