Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 51 ■)
de Aardrijks-, Geschied-, Natuur- en Wis-
kunde, en dergelijke Wetenschappen, in
welke men verlangen zou onderwijs te geven.
Eenig stuk in de Fransche of zoodanige an-
dere Taal, als waar in men verlangt onder-
! zocht te worden, eerst ter voorlezing en ver-
volgens ter vertaling opgeven , als mede een
Opstel uit eenige andere Taal in deze doen
overbrengen of wel voor de vuist in die Taal
eenig Opstel doen vervaardigen bij wijze van
Brief, Verhaal of dergelijke ; uit welk alles
de uitspraak. Orthographische en Grammali-
kale , gelijk ook in het algemeen de mate
van kennis dier Taal zal kunnen blijken.
Art. 10. liet onderzoek naar de bekwaamheid
' of kunde ten einde gebragt zijnde, zal overgegaan
worden tot het beproeven der geschiktheid iti
het Onderwijzen, ten welken einde gevrangd zul
' worden nopens de wijze, waarop men do Leeriin-
' gen tot de kennis der Letteren, Cijiïers en eerste
Grondbeginselen en voorts tot de Kunst van Lezen,
: Schrijven en Hekenen, zal pogen optelelden ; wor-
! dende Vervolgens het verhaAl eener gf^schiedenis of
I eene vertelling voorgelegd, ten einde de geschikt-
f heid te toetsen in het duidelijk en klaar voorstellen
; eener zaak aan kinderen , en zorgende, waar dr,
j gelegenheid dit toelaat en dit dienstig geoordeeld
i wordt, dat 'ér kinderen van onderscheiden jaren en
^' vorderingen tegenwoordig zijn, ten einde eene da-
i «lel'yke proeve van de vorderingen in de Onderwijs-
I kunde te nemen.
Art. 11. Eindelijk zullen eenige vragen worden
gedaan omtrent het aanwenden der Grondbeginselen
£ nopens het beloonen en straffen , en in het alge-
(. meen over de geschiktste middelen oni niet alleen
het verstand der kinderen te ontwikkelen en te be-
: schaven , maar ook inzonderheid om hel opteleiden