Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
im
( 49 )
waren , of, Buitenlanders zijnde, zich wenschen
te vestioren.
Art. 6. Elk, die eenig Examen als Schoolonder-
wijzer, Schoolhouderesse of Huisonderwijzer wenscht
afteleggen , zal zich in tijds bij dat Lid der Com-
missie Tan Onderwijs of der Plaatselijke Schoolcom-
missie , in welks District of Wijk (Art. 5 en 10.
van het Reglement) hij woonachtig is, of, een
Buitenlander zijnde, zich zou verlangen te vestigen,
vervoegen, tevens overleggende een of meer vol-
doende Getuigschriften van goed burgerlijk en ze-
delijk gedrag (Art. IS, N». 1. der Wet); welk
Lid als dan zal te kennen geven , waar en wan-
neer het Examen zal gehouden worden.
Art. 7. Het Examen zal niet enkel tot voor-
werp hebben het onderzoek naar'de bekwaamheid
ten opzigte der kundigheden, waaromtrent het on-
derwijs , dat men verlangt te geven, verkeert,
maar ook naar de geschiktheid , 'om de, kundighe-
den op de beste wijze aan anderen , en bijzonder-
lijk aan kinderen, medetedeelen.
Art. 8. Alvorens het eigenlijk Examen aan-
vangt , zal men , door dengenen, die zich tot het-
zelve aanbiedt, op eene eenvoudige wijze te on-
dervragen en met denzelven in een gemeenzaam
gesprek te treden, zooveel mogelijk trachten te
ontdekken deszelfs Zedelijke en Godsdienstige denk-
wijze en beginselen, den omtrek zyner kundighe-
den , zoo ten aanzien der noodzakelijkste vakken
■ van het Lager Onderwijs, als met opzigt tot zoo-
danige andere Talen en Wetenschappen, waar in
hij zou wenschen onderwijs te geven , en boven-
dien den graad zijner gesdiiktiieid , om kinderen
behoorlijk te behandelen, Ie onderwijzen en te
vormen. '
Art. 9. De tverhzaamkeden van hel Examen
zullen , doch altijd gewijzigd en gekozen overeen-
3