Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 )
broken getalen, welervaren, in derzelver toe-
I passing op zaken van het dagelij ksch leven
i eenige vaardigheid, van de beginselen der
i Nederduitsche Taal eenige kennis, en van eene
{ goede manier van onderwijzen eenig begrip
hebben.
t De tweede uit dezulke, die zoo in het gewoon,
j als kunstmatig Lezen regt bedreven zijn, eene
i goede nette hand Schrijven , de Rekenkunde,
i zoo Theoretisch als Praktisch, regt verstaan,
I de voornaamste regelen der Nederduitsche Taal
1 benevens dezelver gronden kennen, van de
; Aardrijks- en Geschiedkunde eenig begrip
; hebben, en eene genoegzame bekwaamheid
I en geoefendheid bezitten in het geven van
een oordeelkundig onderwijs.
De eerste of hoogste uit dezulke, die — boven
en behalve eene grondige ervarenheid in on-
' derscheiden vakken van hel Lager Onderwijs
en inzonderheid in de grondbeginselen en be-
oefening eener oordeelkundige Leerwijze — in
; de Aardrijks- en Geschiedkunde goede bedre-
j venheid bezitten, met de Natuur- en Wis-
I kunde wel bekend zijn, en in beschaafdheid
van verstand uitmunten.
De Schoolhouderessen (Artikel 4 van het Regl.)
I maken , hoewel onderling zeer verschillende,
I gezamenlijk slechts êénen Rang uit ; als mede
j de gezamenlijke Huisonderwijzers (Art. 4
i van het Regl.)
Art 2. Zij , die slechts de Algemeene Toelating
•j als Schoolonderwijzer van den vierden of längsten
! Rang begeren, zullen , des verkiezende, kunnen
i volstaan met hun Examen afteleggen voor den
Î Schoolopziener van het District, die echter ge-