Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 )
roeping of Aanstelling doen of de Admissie verke-
nen , aan den beróepenen , aangestelden of geadmit-
teerden, het zij als Openbaar of Bijzonder School-
onderwijzer of Schoolhouderesse, het zij als Huis-
onderwijzer (Art. 4.), eene schriftelijke Acte moe-
^ ten worden afgegeven, bevattende naauwkeuriglijk
)| den omtrek der werkzaamheden denzelven opgedra-
i gen ; doch welke werkzaamheden, wat het onder-
ij wijs betreft, zich in geen geval verder zullen mogen
ij uitstrekken, dan die, waar toe de beroepene, aan-
gestelde of geadmitteerde de Algemeede Toelating
S£ (Art. 13, JN'. 2, en Art. 16 der Wet) ontving,
a en welke Acte denzelven, voor zoo verre het onder-
ij wijs aangaat, geene verdere qualiücatie geeft, dan
i zij , die hem beroepen, aanstellen , of toelaten , ge-
) regtigd zijn te verleenen.
Het zijn voornamelijk deze Acten, welke, zoo
i; dikwerf zij ontvangen worden, ingevolge N®. 4
van Art. 13 der Wet, moeten zijn vertoond gewor-
J den aan den Schoolopziener van het District, of
ä aan de Plaatselijke Schoolcommissie, vóór en aleer
sj een beroepene, aangestelde of geadmitteerde van
J zijne Beroeping, Aanstelling of Admissie vermag ge-
'I bruik te maken , ook ten einde van deze Beroe-
ping, Aanstelling of Admissie de openbare aan-
kondiging geschiede ter plaatse, waar zulks behoort.
Art. 20. Boven en behalve eene Speciale Beroe-
ping , Aanstelling of Admissie, als Huisonderwij-
zer , wordt eene gelijke Speciale Beroeping, Aan-
stelling of Admissie als Schoolonderwijzer gevor-
derd , en omgekeerd ; zijnde ieder derzelve daaren-
boven alleen van kracht voor de Plaats of School,
voor welke zij verkregen zijn ; blijvende het aan ie-
der Gemeente-Bestuur onverlet, om aan School- en
Huisonderwijzers, elders, doch binnen hetzelfde
Departement of District toegelaten, (vergelijk Art.
21 der Verordeningen op de Examens) en geves-