Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
•ffijs op gemelde Scholen, en over alles, wat daar
toe betrekking heeft.
Art. 12. De aanstelling der algemeene Plaat-
selijke Schoolcommissie, (Art. 10} en de regeling
der meer bijzondere Plaatselijke Schoolcommis-
siën voor de openbare Scholen, waar dezelve mo-
gen gevorderd worden, (Art. 11 ), zal moeten ge-
, schieden uiterlijk binnen twee maandeu na de af-
kondiging dezes, en daar van onmiddelijk van wege
de respective Gemeente-Besturen kennis worden
gegeven aan het respectief Departementaal-Bestuur ,
als mede aan de Commissie van Onderwijs; zullende
gedurende den tijd, dat zoodanig Plaatselijk School-
opzigt niet tot stand mogt gebragt zijn, de School-
opziener van het District deszelfs werkzaamheden
waarnemen.
Art. 13. Het toezigt over de Bijzondere Scho-
len der eerste klasse (Art. 3. N®. 1.) is, voor zoo
verre er geen gevestigd opzigt over bestaat, opge-
dragen aan den Schoolopziener van het District
(Art. 5) of aan de Plaatselijke Schoolcommissie
(Art. 10.); maar blijft, voor zoo verre over dezelve
een gevestigd opzigt aanwezig is, aan hetzelve toe-
vertrouwd ; zoo echter dat aan den Schoolopziener
van het District of aan de Plaatselijke Schoolcom-
missie , daar, waar er eene aanwezig is, de ge-
legenheid gegeven worde den staat en de inrigting
dezer Scholen te kennen, ten einde daarvan jaarlijks
ter plaatse, waar zulks behoort, het noodig verslag
te kunnen inleveren; zijnde voorts gemelde School-
opziener of Plaatselijke Schoolcommissie gehouden ,
het over deze Bijzondere Scholen gevestigd opzigt
te dienen van zoodanige bedenkingen en inlichtin-
gen , als tot den meerderen bloei dier Scholen zouden
kunnen dienstig zijn ; blijvende gemelde opzigt zelve
verantwoordelijk voor de opvolging der algemeene
en bijzondere Wetten en Yerordeningen , op het