Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 37 )
t
bestaande, naar den aard der omstandigheden en
de gelegenheid der Stad of Plaats, uit een of meer-
dere personen , zoo echter dat bij een meerder ge-
tal van dezelve de Stad of Plaats zoodanig in Wij-
ken of Scholen verdeeld worde, dat ieder Lid zijne
bijzondere Wijk of Scholen hebbe, waarover het
opzigt aan hem persoonlijk is aan bevolen: alle
welke Personen gezamenlijk en gecombineerd (Art.
1 der Wet) met den Schoolopziener van het Dis-
trict uitmaken de Plaatselijke Schoolcommissie
(Art. 11 der Wet), welker werkzaamheden, voor
zoo verre zij niet in de Verordeningen op de
Examens of Instructie voor de Commissièn van
Onderwijs bepaald zijn, in de Departementale
(Art. 20 der Wet) of ook Plaatselijke Schoolre-
glementen , te arresteren in overeenstemming met
de algemeene Wetten , zullen worden geregeld.
Art. 11. In de grootere Steden of Plaatsen , in
het voorgaande Art. omschreven; wordt het op-
zigt over de Openbare Scholen (Art. 2) — voor
zoo verre die thans nog staan mogen onder directie
van bijzondere Collegiën van Regenten, Inspectoren
of dergelijke, en nog niet dadelijk onder het alge-
meen plaatselijk Schoolopzigt gebragt zijn of daar
onder niet geheel kunnen gebragt worden — ge-
combineerd geoefend door de Plaatselijke School-
commissie , of wel twee of meer daartoe benoem-
de Leden uit dezelve (Art. 10) en door een al-
tijd gelijk geial Leden uit de zoo even genoemde
Collegiën ; makende dezen dan gezamenlijk uit, de
Plaatselijke Schoolcommissie voor de Openbare
Lagere Scholen, en regelende onderling, onder
het beleid en de goedkeuring van het Gemeente-
Bestuur , hare inrigting en werkzaamheden naar den
eisch der omstandigheden, zoo echter dat aan de-
zelve geheel en al verblijve de zorg over het onder-