Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36 )
Lantlschaps-Bestuur verzorgd van localen , vuur ,
licht, schrijfbehoeften en verdere benoodigheden.
Art. 7. Er zal eenmaal 'sjaars eene Algemeene
Vergadering , uit de respective Commissiën , door
den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche
Zaken, dit noodig oordeelende ,• beschreYen en in
den Haag onder deszelfs directie gehouden worden,
ter overweging en bevordering der aJgemeene be-
langen van het Lager Schoolwezen en Onderwijs.
Art. 8. Tot deze Algemeene Vergadering zal
elke Commissie één harer Leden afvaardigen, die,
vjlgens een te bepalen Tarief, deswegens zal wor-
den schadeloos gesteld.
Art. 9. In zoodanige kleinere Steden, Dorpen,
Vlekken , Gehuchten of Streken , waar , — ieder
Dorp, Gehucht ofStrcek op zich zelve genomen,—
boven eene Openbare School (Art. 2), geen twee
oF meer bijzondere Scholen der tweede Klasse (Art.
3. A». 2), Vrouwen-Scholen niet gerekend , gevon-
den worden , is de Schoolopziener van het District
(Art. ó) bevoegd , om met overleg en onder dade-
lijke aanstelling van het Gemeente-Bestuur dier
Plaats, Maar zoodanig een beslaat, aan één of meer
bij licm bekende en vertrouwde personen , een
Flaalselijk en aan hem ondergeschikt ToevOor%igt
(Art. 1 der Wet), over de School of Scholen ,
benevens alle Onderwijzers van beiderlei kunne,
tot zoodanige Plaats behoorende, aantebevelen.
Art. 10. In alle grootere Steden of Plaatsen ,
waar — iedere Plaats op zich zelve genomen —
boven eene of meer Openbare Scholen (Art. 2)
twee of meer Bijzondere Scholen der tweede Klasse
(Art. 3. A'". 2.), Vrouwen-Scholen niet gerekend ,
gevonden worden, zal met overleg van den School-
opziener van het District (Art. 5) door het Ge-
meente-Bestuur worden aangesteld een plaatselijk
opzigt over de Lagere Scholen en het Onderwijs,