Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 32 )
bewijzen ran Algemeene Toelating aan den School-
opziener van het District of de Plaatselijke School-
commissie.
Art. 18. Alle, die, de Algemeene Toelating
tot het geven van Onderwijs verkregen hebbende ,
zich aan pligtverzuim , overtreding of weerstreving
der algemeene Wet of aan blijkbaar wangedrag
schuldig maken , zullen , voor de eerste maal, met
de opschorsing hunner Acte van Algemeene Toe-
lating voor den tijd van zes weken, en , voor de
tweede maal, met de volkomen intrekking dier
Acte worden gestraft, verliezende daarmede gelijk-
tijdig het regt en genot hunner Speciale Beroeping,
Aanstelling of Admissie, en zullende, des niette-
genstaande voortgaande met het geven van Onder-
wijs , vervallen in dezelfde boeten en straffen, als
bij Art. 14 zijn vastgesteld.
Art. 19. Deze opschorsing en intrekking der
Acte van Algemeene Toelating zal, op voordragt der
Commissie van Onderwijs of der Plaatselijke School-
commissie, geschieden door het daartoe bevoegd
Gemeente-, Departementaal- of Nationaal-Bestuur,
en, waar dit vereischt mögt worden, onder rug-
gespraak met de bijzondere Personen of Collegiën,
als tot zoodanige Onderwijzers de naaste betrekking
hebben.
Art. 20. Alle nadere en bijzondere bepalingen
omtrent alles, wat het Lager Schoolwezen en On-
derwijs in de onderscheiden Departementen en het
Landschap bijzonderlijk vordert, worden geregeld
door een Huishoudelijk Schoolreglement, door
elke Commissie respectivelijk op den voet van Art.
5 te ontwerpen , en aantebieden aan het Departe-
mentaal- of Landschaps-Bestuur, om door hetzel-
ve, na voorafgaand overleg met den Secretaris van
Staat voor de Binnenlandsche Zaken, te worden
gearresteerd.