Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
kwaamhedea worden afgegeven aan'^ de zoodanigen
welke'zich, tot dat «inde, bepaalddyk aanmeldén,
of in hun Ëxamen , uit hoofde van'Iferoep of be-
geerde Admissfie, zoodanig een GetuigSfchrift too-
nen wtfafrdig te zijni us ^
Aït. 13. Indien ie/naftds'^i.eflfeel''ter 'bekoming
vano een' volledig Getui^chr^ft', < ««iitder Beroep of
verlangdef :Aidmissie', iioh' aknfi'hèt Ekttitten "onder-
werpt , en' niet genoegzäam bekwaam '^rdt ge-
oordeeldi, za! hij , zonder'eèfcig GèttiigschHfl, hdé
ook genaamd , worden WBggezondfen,, behouded« ,de
magt van het Departementaal Schoóli-Bestüur, ötn
hem, des begeerende, een naderen dag, voor een
herhaald Examen ,< voor te schrijven'.
Art. 14. Eetl • Volledig Getuig^hrift van be-
kwaamheid zal aan geene andere wordeh afgege-
ven , dan die " ■ s;
1®. Den ouderdom van'22 jaren hebben bereikt.
2®. In alle vakken van Openbaar Lager Onder-
wijs genoegzaam, en in de Onderwijskunde,
zoo Theoretisch' als Praélisch,'' meer dan
gewoone bekwaamheid aan den dag leggten.
3®. Die van beschaafden geest en oordee®! zijn,
bekend met een of meer ■vakken van hooger
Onderwijs? als Wis* , Aardrijks-, Natuur-,
Geschiedkunde, en dèrgelijken.
Zullende, in het afgeven van dergelijke Getuig-
schriften , met behoorlijke gestrengheid worden te
werk gegaan.. " ■
Art. 15. Eèn volledig Getuigschrift van be-
kwaamheid zal zijn van den navolgenden inhoud :
Het Departementaal School-Bestuur binnen i
het Departement . . . . geëxamineerd :
hebbende den Burger. . . . . . . \
heeft denzelven bevonden te bezitten alle de [i
vereischten, bij het 14 Articul der
nïngen op het afleggén der Examens van