Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 23 )
leiden; meiiiji z^l aan hem het verhaal eener Ge-
schiedenis, of eene Vertelling, voorleggen, op dat
hij zijne geschiktheid toone, om. aan Kinderen eene
zaak duidelijk .en Uaar voorte,siellen , , en zorgen,
waar de gelegenheid zulks toelaat, dat dé Kinderen
van: 0Bderschei4§«fl^jaren: ,en ViOOïdtringen .ald^iar
tegenwoordig , ^t<?^i,,dnde eene dadelijke Pjroeve
van,zijneTy(ïqfdfringfin:dl¥ Ond.er>YÖskund<B te nemen,
Art^. 1/P. lijJ^indelijk zullen hem eenige Vragen
wofden gedaans pjiitr£ip>, het aanwenden deri Grónd-
Ijheginzelen, bij, 4e., Schoolorde bepaald:, nopj^i4
a het belonen; en .straffen, eja in. het algemeen joyec
j de geschikUte niiddelen , om , piet alleen- Jiet, ver-
stand der KindqreJi7t(3 besL^hayeti,. maar ook inzon-
derheid , pin.ili.onpe! hpr^n tot^Deugd te vormen,
.g Art,. ll.jf. Waiweer het Examen is ten einde
gelopen, zal aan den Geëiamineerden, mits genoeg-
zame bewijzen van bekvraa^hcid hebbende getoond,
een Getuigschrift .jworden afgegeven , waaiin van
deszelfs, m het Exainen, aan den dag gelegde
Kundigheden , vaq, den aar.t^en omlrek derzelve,
zoo veel mogelijk,, verslag gedaan en tevens te
kennen zal worden gegeven; dait höf bekwaam is
geoordeeld, o(ij j ter Plaatse,, vr?!^ hij beroepen is,
of wenscht, gpiadffiitteerd te worden, het: zij pro-
visioneel en onder jE^i^hand van. nader ;ïi.ïamen,
het, zij onder eénige andere r Yoorwaariijen, als
Openbaar Onderwijzer te fungeeren; waaromtrent
de behoeften en omstandigheden der Plaats, waar
voor hij Aanstelling of Admissie begeert, vooral
in aanmerking zullen komen, welk Getuigschrift
ook niet verder, dan tot dit einde, zal kunnen
strekken, noch, in gevalle van Beroep of ver-
plaatzing naar elders, van een nader Eiameu ont-
slaan. j
Art. 12. Door de Departementale School-Be-
stuuren zullen voiledisc Getuigschriften van be-