Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 21 )
ihij woonachtig of beroepen is, of wenscht geüd-
(mitteerd te worden, met overlegging van"een of
meer Getuigschriften van goed zedelijk gedrag,
mondeling of schriftelijk vervoegen, welke alsdan
iaan hem zal te kennen geven wanneer hij, in eene
agewoone of buitengewoone Vergadering , zal kun-
jnen worden geëiamineerd.: > , "
Art. 6. Deszelfs Examem zal niet enkel tot
I voorwerp hebben het onderzoelc naar aijne be-
( kwaamheid, ten opzichte der kundigheden , waar-
i omtrent het Openbaar Ondefwijsi wrkeert, maar
l ook naar zijne geschiktheid , om die kundigheden,
I op de beste wijze, aan anderen,' en bijzonderlijk
i aan Kinderen , medetedeelèn, a
\ Art.i7. Alvorens het eigenlijk gezegd Onderzoek
I of Examen beginne, zal het; Departementaal School-
'I Bestuur, of Plaatselijke SchootCommissie, door
|den Persoon, die' zich tot het Esamen aanbiedt,
j op eene eenvoudige wijs, te ondervragen , en met
jhem in een gemeenzaam gesprek te treeden, zoo
jveel mogelijk, trachten te ontdekken, hoe groot
ide omtrek zijner kündigheden is , niet alleen in de
(noodzaaklijkste vakken van het Openbaar Onder-
I wijs , maar ook in andere Wetenschappen, die tot
i meerdere volmaking, eni tot sieraad van hetzelve,
I strekken kunnen , en of hij eene genoegzame Men-
jschenkennis bezit, om met Kinderen behoorlijk
j omtegaan.
Art. 8. Het Examen zal op de volgende wijze
geschieden, ; >s2ü1
a. Hij zal eene proeve geven van zijne vaardigs
beid , in het juist, natuurlijk , en met den
vereischten toonval lezen , van allerleij ge*-
drukt en geschreven Schrift, en bij die ge^
legenheid onderzoek gedaan AVOrden , naar
zijne kunde in het gebruik der Scheid- en
Zinteekenen.