Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 18 )
Art. 18. Er zal jaarlijks eene Vergadering ge-
houden wordeh, bestaande uit een Afgevaardigde
van ieder Departementaal School-Bes'tuur, welke
in ede maand Julij, -door' bet Staats-Bewind, in
den Haag j zullen worden' bijeengeroepen en Ige-
praesideerd door eert- der Ledèn van den Raad van
Einnenlandsche Zaken, daartoe dbór het Staats-
Betvind te benoemen.
■ Deze Vtergaderirig zal raadplegen en beffJüiten
omtrent alle^, wat de algemeene belangen van 'het
Schoolwezen betreft, en deswegen fle vereischte
vöorslagen aan het Staats-Bewind' indienen^
Art. 19. In alle. Steden of PlaatsenJ,''waar drie
en meer Openbare Lagere Schóólen gevonden wor-
den, zuHen , door het'Gemeente Béstuör, Plaatze-
lijke School-Commissiën worden 'aangesteld, uit
niet minder dan drie Persoonen begaande, welke ,
gecombineerd, en in overeenstemming Met den
Schööl-Opziener v^n het District, vólgens een on-
derling te bepalen regelmaat hunner Werkzaam-
heden, het toezicht oier dezelve Schooien zullen
uitoefenen , en zorgen , dat, op dezelve, de voor-
, schriften van dit Reglement, zoo omtrent de be-
voegdheid der Persoonen, die den Póst va» Open-
baar Ouderwijzer der Jeugd bekleeden , als omtrent
de Schoolorde, Leerwijze en Leerboeken, naauw-
keiiriglijk worden naargekomen.
< ■ Art. '20. De aanstelling dezer Plaatselijke School-
Commissiëh zal door'de Gemeente-"Bêstuureh möe^
teiï'igeièhieden uiterlijk binnen drie maandejV'na de
aïkofljliging dezes , è<i daar van onmiddelijk' kennis
Wórden gegeven , zoW' aan' de' De^Hementale Be-
stuureni als'aan de Departementale School-Bestuu-
fen der Departementen,- waarronder elk dier Ge-
meenten, behoorti' JJr,; j; <ooio.ifh'
Art. 21. Het Staats-BeWind,; de Departemen-
tale en Gemeente-Bestuureii zullen iegelijk in