Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ,16 ,)
ren uit eeixe Vej^^dering, ond^ den flflata Tfli» ße-
partementaal SchooJ-Beistuuc Vtan dat Oepartement;
doch in het Departement Holland eulkfi twee
zoodanige V«rgaderii!iigei} worden gecoostituaerd.
Art. 13. De eventue«! vacaiUe Schoiol-O^iiie-
ners plaatseji wosrden vennuld door de Departfimea-
tale Bestuoi-en, «it eene Jfominatie Tan drie Per-
soonea^ door Jatet Departementaal .SchooJ-Bestuur
geforraeétd , dew«ike éénmaal do<» het Dapartemeo-
taal Bestuur zal Kunnen ,worden afgekeurd en terug
geionden, wanneer eene nieuwe Nominatie zal
moeten geformeerd worden.
Art. 14. De ,acla«ele SchooI-Opzieners eullen
aan de Departementale Bestuuren i eené Voordragt
doen van de refdeeling van het Departement in
Districten, en va» de distributie.ider Tractemen-
ten aan de onderseheideoe School-Opzieners uit
de globale,,Som, door het Staats-Bewind, voor
ieder Departement, te bepalen ; aullende dezelve ,
na dat deze Voordiagt aal zijn goedgêkeurd, en
daar uit gebleken de no«daa«kïijkhdd dter aanstel-
ling van meerdere Sdïq^-Opzieneis, idoor ' hun
eene Nominatie, tot «Uppletie, worden geformeerd
en atngeboden aan de jDepactementale Bestuaren,
jtcn einde., daar uit,; de Rleetie, te d©en, welke
daar van, gelij^k ,mede van elke'TOlgeode aanstel-
ling van eenen,oSchooi-Opziener, als ook Fan de
bovengemelde Yerdeeling der Districten, en dis-
tributie dier Tractementen, kennis geven aan het
Staats-Bewind. ij .
Art. 15. Het Staats-Biewiad regelt de globale Som,
vnelke in ieder JDepiai-tement'y -aaji de gesamenJyke
School-Opzieners j aal.'iwoirden toegekend., en doet
dezelve / benevens dè Defroyementen voor de Alge-
meene Vergadering, in Art.^ 18 omschreven , voor
Briefporten, Advertentiën en Extraordinaire Onkos-