Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 14 )
zij aan het Opperwezen, aan de,Maatschappij,. aan
hunne Ouders, aan zich zelten, en aan hunne Me-
demenschen verschuldigd zijn, zonder d^t echter,
in de gewoone Schooltijden, eeiiig-'Godsdienstig on-
derricht zal mogen gegeven worden iri het Leerstel-
lige , het welk door de onderscheidene Kerkgenoot-
schappen verschillend wordt hegrepejti. .
Art. 5. De Onderwijzers zuilenhal mede niet
vermogen, op derzelver Schooien eenige andere
Leerboeken of Voorschriften te gebruiken, dan wel-
ken door het Departementaal SchoolrBestuur, bin-
nen elk Departement, zullen zijn of worden goed-
gekeurd. en ingevoerd,, onder approbatie van-het
•Departementaal Bestuur. .
Art. 6. School-Onderwijzers, nalatig of onwil-
lig zijnde, om aan het bepaalde,, bij de twee voor-
gaande Articulen, te gehoorzamen -, zullen met sus-
pensie of intrekking hunner j Aete van Aanstelling
of Admissie worden gestj'afti .. ay .
Art. 7. De regelmaait van Beroeping, .Aanstel-
ling en Admissie vaïi Openbare Onderwijzers, ge-
lijk mede de wijze, waar ,i ingeval van
pligtverzuim of Avangedriig hunUe Posten ge-
sclwrbtr,r;of van dezelve^,ontvet 'j^lorden, >v.oi:üt4 in
ieder Departement bepaakl n door een Huishoude-
lijk Réglement, door hèt Departementaal School-
Bestuur voorgedragen, en door hdt Departementaal
Bestuur goedgekeurd, zuUende.ieert-afschrift van
hetzelve, door elk Departementaal Bestuur, aan
het Staats-Bewind worden ingezonden. »
Art. 8. De Departementale Besturen zorgen, dat
alom, binnen hun Departement, genoegzame gele-
genheid voorhanden zij , om de Jeugd behoorlijk
onderwijs te doen erlangen, maar dat echter door
eene onbepaalde toelating van Scholen, vooral ten
Platten Lande, derzelver aantal niet te zeer ver-
meerdere, en zullen wijders, zoo wel als de res-