Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13 )
onderstand, alleen tegen genot Tan het provenue
der Schoolgelden, Onderwijs geven. '
Art. 2. Niemand ïal, binnen de Bataafsche Re-
publiek , eene Openbare Lagere School mogen op-
richten , of in dezelve als Onderwijzer fungeeren,
dan die de navolgende vereischten bezit: i
F'oor eerst, dat hij zijn goed burgerlijk en ze-
delijk gedrag, door één of meer voldoende Getuig-
schriften' kan bewijzen. , ■
Ten tweeden, dat hij, na een behoorlgk afge-
legd Examen, tot het geven van Openbaar Onder-
wijs, bekwaam worde geoordeeld. :
Ten derden, dat hij op eene wettige wijze be-
roepen of aangesteld zij , of door een daartoe bo-
voe^ Collegie, als Onderwijzer der Jeugd geadmit-
teerd, waar van nogthans zijn uitgezonderd de thans
fungeerende Schoolmeesters, mits zich binnen zes
weeken , aan den School-Opziener van het District
aangevende, en onder reserve van nadere voorzie-
ning, ingeval van wangedrag, of verregaande onkunde.
Het Voorschrift voor het afnemen der Examens,
is vervat in de Verörfeningen, deswegens vastge-
steld, en achter dit Reglement gevoegd, i j ; . . j
AH. 3. Op alle Openbare Lagere Schoolea.zal
worden ingevoerd en opgevolgd eene vaste SchooJ-
örde, welke in ieder School, door dea School-
Opziener van het District, met overleg der Plaatse-
lijke Schooi-Commissie,■ waar dezelve bestaat, ia!
' worden bepaald en gearresteerd, met kennisgeving
aan het Departementaal School-Bestuur in des-
zelfs eerstvolgende Vergadering. '' .liA
Art. 4. Het Onderwijs op de Openbare Lagere
Scholen , zal 'zootlanig moeten worden ingeridil,
dat de vermogens der kinderen, door hetzelve ont-
wikkeld , en zij tot redelijke Wezens worden ge-
vormd ; dat wijders in hunne harten worden inge-
prent de kennis en het gevoel van dat alles, wat