Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8 )
waakt, blijken van goedkenring van het .Gouver-
nement te bekomen j zdl, op des Agents voor-
dragt, het Uitvoerend Bewind, uit het School-
Fond«, eene buitengewoone belooóing aan dien
Sohool-Onderwijzer ter aanmoediging doen verstrek-
ken. yr ; . ' 1-
Art. 24. Wanneer aan het Uitvoerend iBewind
genoegzaam zal zijn gebleeken, dat^ in eene Ge»,
meen te ^ de iSchoolgelden niet toereikende zijn ^ om
den Onderwijzer een behoorlijk bestaan te bezor-
gen , en dat daarenboven <denom$t:mdigheden dier
Gemeeate niet itoelaten, joniühet ontbreekende te
vinden uil Plaatselijke iBelastingen , zal hettbewind ^
door /eene ioekge uit het Schooil-Fonds;^ zorg^ni,
datdoor gebrek i aan de nodige middelen, ■ ide
-Kinderen van die Gtemeente niét worden beroofd
van het Qodig ondeiriivijs ; en zulks bij iTOorkeuze
omtrent zóódanige iGeoileen ten, welker Onderwijzei;»
Ie ivooren uit 's Lahds: i jCas Aw'ierden Jsezóldigd.
Art. 25. Wanneè* de gi^eiiningea van het Sdhool-
Fonds toereikende aiji^iiçullenvj het Uitvoerend
Bewind in die G«meenlei,' welke idjaartoe dioar het-
zelve het geschikst zal worden^ geoar/deeld, leen In-
stitut daarstéllen , bet.welk, )0Dâer>lliàt toezicht van
den Agent vdn Nationaalè !0pv,Qied)ing,Jz8il strekken,
«m^^een bepaald getal Petsoohënyintvelke iiheer dan
gewoone,bekwaamheden.tojt ihet>geiven. van onderwas
hebben, dé gelegenheid te ^rschaffen,'ora aUe idie
kundigheden ite verzamelèni, welke 'vbtor -eieii Schooi
Onderwijzer nuttig:wjn.'l i;!i;n')ovIiU ï uI nu?
Art. 26. Uit>|lat SchoolnFonds zullén ranede de
kosten van het toezioh^ (rivocude Schoolcn'üoniflft
gevonden. :oiJfi/I iüi ii'j»?iii;a!-iiiiirion in; •. n-yn-.
Art. 27. Het Uitvoerend Bewind wordt geaiuïtho-
riseerd omi ide Tractementeb en Defrôijeui^tân <der
Sehool-jOpzieners, -zo slaiJgé het School»»iloBds'n<^
niet tot stand zal ^ekcnn^ zijn, ' prois^itiomel, en