Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 )
Bestuur), krachtdadiglijk beletten. — Zij zullen op
het zedelijk gedrag der Onderwijzers éen waakend
oog houden, ten einde, bijaldien zijv-door kwaade
voorbeelden, der Jeugd slechte indrukken geven,
hunne Acte van Admissie worde ingetrokken; voorts
zullen zij tweemaal des Jaars een beknopt verslag
van dén staat van het bijzonder Schoolwezen zen-
den' aan den Departemehtaalen Schóól-Opziener van
het District, waaronder elk'derzelve-'behoort, ten
einde door deezen bij den Agent van NatJónaale
Opvoeding te worden ingediend.
Art. 21. Met den tijd vah acht Maanden, na
dei-Publicatie deezes, zullen ophoudöri alle betaa-
lingen, welke uit 's Lands Cas, Gefestèlijke Comp-
toiren. Gewestelijke, of Quartièrscassen, Domei-
nen , Ltbebehoord hebbende aan den Vorst van Nas-
sauy of uit eenige 'sLand^i'Cobiptoiren, hoe ook
genaamd , aan Dorps- of andere/Plaatselijke School-
meesters j het zij .in deze-"i^ualiteit; o:f uit hoofde
van Kerkelijker Bedieningenpieegen' (e gèsfchieden,
met intrekking en vefniëtiging van het gestatueerde
bij de Puhlioatiea/ivan het Uitvoerend Bewind i,
van iden 20jMey en 16 November. 1799.
Art. 22vJ jADe de Gelden , welke üit de Comp-
toiren in ihet. joiórig Artioul vernield, voormaals
ter bezoldiging van Schoolmeesters, Kosters en Voor-
zangers wierden betaald 4oJ zullen! terstond , na het
ophouden dier .ilietaaling,•! gestort' ^Vprden.in eene
afzonderlijke:'Cas, onder beheering en: administra-
tie van het Uitvoerend Be wind, welke Gas deu
naam')JKaii;«SeAoo/-/'oW* zal dragen: zullende eene
Jaariijkscfaè veranbv<)0Bdingi!dèr.:Lik)0insten en Uit-
gaven aan Commissarissen ter Nationaale Hekening
geschiedenlmo?/- li.o' ' bn9T>o7J'"; ii .Tl '
Anti;,23« jjiWanneer deJAgent van Nationaaile Op-,
voeding óïiderjricht isj dati.éenySchool-OnÖierwijzer
zich door bijzondere verdiensten heeft waardig ge-