Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5 )
benoeming der Gemeentelijke Schoolmeesters; doch
wordt aan dezelve aanbevolen, ; in deezen gemeen«
schappelijk te werken met iden Departements
School-Opziener van hun District: de benoemde
Onderwijzer moet alvoorens bij het Departements-
School-Bestuur zijn geëxamineerd, en betaalt daar
voor 7 iguldens, en in het geval eener buitenge-
woone hijëenkomst 21 guldens.
Art. 14. Het Departementaal School-Bestuur
overweegt alle de door deszelfs Leden ingenomene
berichten, ten einde daaruit op te maaken, welke
verbeteringen, -tot eene meerdere volmaaking van
het Nationaal Onderwijs, zouden kunnen wordät
daargesteld en welke »^oordragten, daar toe streks-
kende , aan! den Agent zouden )kunnen worden ge-
daan. x , lljix : ll().\j''(
Art. 15u! Aan elk der Leden wordt toegelegd
een jaarlijksche isoiflme san 600 guldens voor Reis»
jj kosten, T^dtiverli©!^ Arbeid en Schrijfloonen, zon-
ij der ietsjwerder in rekening te 'mogen brengen, be-
li halven aflèeai de I Porten der Brieven, bij hun in
fl hunne (Jualiteit ontvangen, waarvan zij eene ge-
Sspecificeèrde Declaratie gerechtigd zullen zijn, alle
drie maanden inteleveren. . i
ï riArt. 16.!( Ieder der Deparlementaale School-Be-
li stunrenv zendt jaarl^ks ééii zijner Leden naar den
IH^ag', lOihnraet iden lAgBttt^.ivan |Nationaale, Opvoe-
ding te raßdiplegen eo te «verleggen <plle poincten,
welke betrekkingli.hebben tdt /het Onderwijs der
1 jeugd en het belang der Schooien j en deszelfs ge-
il heelen) omvang-^n welke bijeenkorhjl j niet ï langer zal
li mogen J duuren dam «éne i week , en de <^aartoe af<-
!] gezondenejSchool Opzienersi^i.geduorfende^dien tijd,
gejiieteniteeni.'defiioijement irariii 7, (guldens daags,
ïditsgadters ti80 stuitteifs jRèisktisten Voor ieder o uur
afetondsiiYflrfi! de ilPlaats. hnnTieiIiWooïiingeiy'^zo'\vel
*piO(ri;^®Shéén alai.terug;ii<ci2e.' -i':
i