Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 )
der den naam van School-Opzieners, ieder bij-
zonder wer&zaam zijn over een derde vani het De-
partement. ■ i;
Art. 9. Ieder School-Opziener is :verantwoor-
delijk voor zijn District, i en bezoekt tweemaal in
ieder Jaar de Schooien van hetzelve y nagaande, of
de Onderwijzers voldoen aan het heilzaam oogmerk
hunner instelling, hen door gepaste aanmoedigingen
en vermaaningen aanspoorende j om meer en meer
nuttig te worden; zullende gezegde School-Opzie-
ners voor het overige verpligt zijn zich te gedragen
naar zodanige Instructie, als door het Uitvoerend
Bewind voor hunne werkzaamheden zal worden vast
gesteld.
Art. 10. Ieder derzelvern averlègt met het' Ge-
meente-Bestuur, wie, bij i eene vacatuïte , tot Ge-
meentelijke Onderwijzer behoort té worden benoemd.
Artt 11. Het Departementaal School-Bestuur
vergadert viermaal in ieder Jaar, zo wel om te
examineeren de Candidaaten tot Schoolmeesters, als
tot het verrichten denverdere , hun aanbevolen ,
werkzaamheden.
Art. 12. Niemand, kan t&t openbaar Onderwij-
zer worden aangesteldi, ten zij hij al.voorens, door
het Departementaal School-Bestuur geëxamineerd,
bekwaamt worde verklaard tot -het gèvén vaxj onder-
wijs • zullende hij boven dien moeten voorzien^'^ a^n
van een voldoend getuigschrift van goed zedelqk
gedrag, gelijk mede van toegedaan te zijn den ge-
vestigden Regeringsvorm, waartoe ve<reischt wordt
eene Acte van Burgerschap, of, bijaldien* hij den
ouderdom van 20 Jarenj faiet heeft bereikt > of ,
buiten de Republiek geboren,, nog geene 10 Jaa-
ren m dezelve heeft gewoond, ' dat hij de Ver-
klaaring aflegge, welke bij het 7dfe Art. der Pu-
blicatie van den 2 Februarij 1801 wordt gevorderd.
Art, 13. De Gemeente-Restuuren hebben de