Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
KONINKLIJKE BOODSCHAP van
27 Mei J830, waarhij hel boven-
staande ontwerp van JI^zt op het
Onderwijs, door Zijne Majesteit
werd ingetrokken.
iij; ... ;■■
! ' ■■ •• ■
mijn heer de president !
Ingevolge de aankondiging, reeds bij het openen
der tegenwoordige zitting van de Staten-Generaal
gedaan, heefti de Koning eene Wet op het onder-
wijs aan de beraadslagingen van de tweede Kamer
onderworpen, ten einde, door gemeen overleg,
meerdere vastheid te geven aan de milde beginselen
naar welke, met opzigt tot dat gewigtig onderwerp
moet gehandeld worden.; terwijl de denkbeelden,
die ten grondslage van de bepalingen van dat ont-
werp hebben gestrekt, bij de Koninklijke boodschap
van den 26 November 1839 zijn uiteengezet; en
Zijne Majesteit voorts aan Hun Edel Mogenden, bij
de boodschap van den 11 December daaraanvol-
gende , Hoogstdeszelfs verlangen heeft betuigd , om
door de beraadslagingen der Kamer te zien toege-
licht , of bij de voordragt, het doel van Zijner Ma-
jesteits pogingen, de vereeniging namelijk der be-
tamelijke wenschen van alle ingezetenen, was ge-
trofien.
Dan vermits de beraadslagingen der afdeelingen
van de tweede Kamer over dat onderwerp, den
Koning hebben doen ontwaren, dat Hun Edel Mo-
genden in het algemeen van gevoelen zijn, dat het
raadzamer en voordeeliger zoude wezen, voor het
tegenwoordige niet over te gaan tot het daarstellen
van wetsbepalingen over het onderwijs, zoo heeft
zijne Majesteit goedgevonden zich met dat gevoelen
te vereenigen, en de gemelde Voordragt in te trek-