Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 121 ■)
Art. 6, In iedere Provincie zal eene Commissie
zijn van examen, zamengesteld uit den Gouver-
i neur en twee Leden van de Gedeputeerde Staten ,
j jaarlijks door de vergadering der Provinciale Staten
<i te kiezen. Zij zal zich, naar gelang van den aard
j van het examen , één' of meer deskundigen kunnen
\ toevoegen.
Die Commissie zal bevoegd zijn aan bijzondere
personen de bewijzen van bekwaamheid tot het on-
derwijs > in Art. 5 N«. 2, a en 6 vermeld, en tot
( het oprigten, voor hunne rekening , van scholen
I tot dat einde af te geven na een examen , hetwelk
in het openbaar zal worden gehouden. Deze be-
wijzen zullen van kracht zijn in alle de Gemeenten
der Provincie, waar zij zijn afgegeven.
Art. 7. Tot het geven van onderwijs zijn onbe-
voegd :
1®. Allen tegen wie een vonnis, houdende ver-
oordeeling tot eene lijf- of onteerende
straf, hebbende kracht van gewijsde, is uit-
gesproken.
2". Allen tegen wie een soortgelijk vonnis,
houdende veroordeeling tot correctionele
straffen, is aitgesproken, ten zij Gedepu-
teerde Staten , uit hoofde van den aard van
het misdrijf, het niet noodzakelijk achten
de uitsluiting te handhaven.
Art. 8. Alvorens zijn beroep te aanvaarden, zal
de onderwijzer, in handen van den Burgemeester,
afleggen den volgenden eed , welke -door hem en
den Burgemeester in duplo zal worden ondertee-
kend ; zullende het eene exemplaar ter Secretarij
van de Gemeente worden nedergelegd, en het an-
dere opgezonden aan den Procureur des Konings
van het Arrondissement.
» Ik zweer getrouwheid aan den Koning en
» gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan
6