Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONTJVERP VAU ITET op het on-
derwijs , door Z. M. den Koning
voorgedragen aan de Staten- Generaal
op den 26 November J819, en ingetrok-
ken op den 21 Mei J830.
edel mogende heeren!
Bij het openen uwer tegenwoordige Zitting,
hebben Wij aan U Edel Mogenden ons voornemen
te kennen gegeven , om eene wet op het openbaar
onderwijs aan de beraadslagingen van U Edel Mo-
genden te onderwerpen, ten einde door gemeen
overleg meerdere vastheid te geven aan de milde
beginselen, naar welke, met opzigt tot dat gewigtig
onderwerp, moet gehandeld worden. Wij voldoen
aan die kennisgeving door het ontwerp van wet,
hetwelk hiernevens aan ü Edel Mogenden wordt
aangeboden.
De zamenstelling van hetzelve was met vele en
groote moeijelijkheden vergezeld. Daarbij toch moest
altijd in het oog worden gehouden de verpligting
van elke Regering, bovendien in de Nederlandsche
Grondwet uitdrukkelijk bepaald, om voor het open-
baar onderwijs bij aanhoudendheid te zorgen, de
noodeakelijkhéid om genoegzame waarborgen tegen
het, in deze vooral zoo gevaarvolle, misbruik eener
betamelijke vrijheid te bezitten, en Onze opregte
begeerte om, voor zooverre zulks met Onze pligten
overeenkomstig is, aan de geuite wenschen voldoe-
ning en aan de bestaande meeningen geenen aanstoot
te geven.
De overweging van dit alles zou onoverkomelijke
zwarigheden opgeleverd hebben , indien men niet
alle de deelen van het ontwerp aan ééne hoofd-