Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 114 ■)
Art. 9. De plaatselijke besturen worden, bij
deze , geautoriseerd , om de meerdere uitgaven ,
welke de opvolging der voorschrevene bepalingen
zoude mogen te weeg brengen, op de begrootingen
te mogen voordragen, en om, bijaldien zij zich
onverhoopt daarmede, uit hoofde van het reëel
onvermogen hunner gemeente, mogten bezwaard
achten, zich tot de provinciale autoriteit te wen-
den , welke- alsdan zoodanige maatregelen zal bera-
men, als haar, na gedaan onderzoek en naar gelang
der omstandigheden , geraden zullen voorkomen.
Art. 10. Onder de uitgaven , in het voorgaande
artikel bedoeld , zullen nogtans in geen geval mo-
gen begrepen worden de niet geautoriseerde kosten
van maaltijden , of van eenig onthaal, hoe ook ge-
naamd , bij gelegenheid van eiamens, beroepen of
aanstellingen te maken ; zullende zoodanige kosten,
noch ten laste van de geëxamineerde of aangestelde
personen , noch ten laste van de gemeente, kunnen
worden gebragt, en dezelve dus ook in geene re-
kening geleden worden.
Art. 11. De stedelijke regeringen en schouten
en gemeenteraden ten platten lande en de verschillende
armen-directiën , zoowel als de i Zuidhollandsche
commissie van ondermjs, , en de; heeren ^chool-op-
zienersy ieder in het bijzonder, worden bij de-
ze uitgenoodigd, om, voor zoo veel elk hunner
aangaat 4 te zorgen voor, en de hand te hóuden
aan alle bestaande en verder daar te stellen inrig-
tingen ter uitbreiding en-bevestiging van het-ver-
beterd onderwijs, en om ,'in het ialgeiAeenij! de
naleving te helpen verzekeren der itot hiertoe bë-i
staan hebbende, hetzij ,bij Zijner Majestóts besluit
vari den 20«*«" Maart 1814, n», 2, bedoelde en
gewijzigde, hetzij andere al of Riet -hier voren
aangehaalde, thans wettig werkende^ verordenin-
gen, gel^k 'mede der daarop gegronde en daar-