Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 113 ■)
door de eigenaren der schoolgebouwen te doen zor-
gen TOor het onderhoud, en waar zulks noodig of
nuttig is, ook voor de verbetering en vergrooting
derzelve gebouwen ; wordende ook het voorzien in
andere behoeften , voor zoo verre zulks mogt blij-
ken noodzakelijk te zijn , zoo als de gezonde ver-
warming der vertrekken, het licht in de avond-
scholen , het, ten minste eenmaal 's jaars , plaats
hebben van examens en prijsuitdeeling., enz., bij
deze wel opzettelijk der bezorgdheid van de voor-
schrevene besturen aanbevolen.
Art. 8. Hoewel de school-onderwijzers, wier
lot, ten gevolge van de opgemelde bepalingen,
wordt verbeterd, daarin, en in de buitengewone
vereerende blijken van goedkeuring en tevredenheid,
welke aan hen, in zeer bijzondere gevallen van
betoonden ijver en stipte pligtsbetrachting, zullen
kunnen worden verleend, ongetwijfeld eenen krach-
tigen prikkel zullen vinden, om zich, in hun vak,
verdienstelijk te maken, worden zij echter, ten
overvloede, aangemaand en gelast, om zich, in
alle opzigten, naar de bestaande wetten en veror-
deningen op het schoolwezen , en met name ook
naar de algemeene schoolorde van den 23»'«" Mei
1806 te gedragen; om, buiten de bepaalde va-
cantietijden , geene schooltijden, zonder toestem-
ming van het hoofd der plaatselijke autoriteit, te
verzuimen, en om, wanneer het aantal kinderen
niet boven de twintig of dertig bedraagt, den
schooltijd. zoo des voor-, als des namiddags, vol-
komen 2^ uren , en , wanneer de school meer tal-
rijk is, ten minste drie volle uren te doen voort-
duren ; zullende diegenen, welke nalatig zijn in
het voldoen aan hunne verpligtingen, zich aan het
ernstig ongenoegen van de provinciale autoriteit en
aan al de op zulk pligtverzuim gestelde straffen of
daaruit voortvloeijende nadeelen bloot stellen.