Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
REGLEMENT ter bevestiging van de
schoolverbetering, ter algemeenma-
hing van''het onderwijs, en ter verze-
kering van eene genoegzame belooning
der onderwijzers, van den J5 Junij
J824.
11-
Art, 1, In elke stad of gemeente van Zuidhol-
land , waar dit nog niet het geval is, of ook wel
in eene combinatie van twee of meer gemeenten ,
voor zoo verre de geringheid dezer laatsten zulks
raadzaam mogt maken, zal, zoodra zulks door de
plaatselijke autoriteit doenlijk zal worden bevonden,
ten behoeve van het lager schoolwezen, een school-
fonds worden opgerigt.
De voordragt daartoe zal, door het bestuur of
de besturen , met overleg van den distrikts-school-
opziener, geschieden.
Art. 2. In alle kleinere steden en gemeenten
van Zuidholland (welker scholen begrepen zijn, of
alsnog behooren te worden begrepen in de klassi-
ficatie der scholen, te vinden achter het huishou-
delijk schoolreglement' van den 5<ie» Maart 1807 ,
en in welke gemeenten de gewone schoolgelden
voor de dagschool nog niet behoorlijk geregeld zijn),
zullen de plaatselijke besturen zorg dragen , dat
dezelve schoolgelden uiterlijk vóór den aanvang des
jaars 1825 vastgesteld wordefl', zoodanig, dat de-
zelve , door elkander, ten minste tien cents des
weeks voor elk kind i de schoolgaande kinderen
zamen gerekend , opbrengen.
Art, 3. In'elke der bewuste plaatsen zal, door
de gémeente, van den Jannarij 1825 af aan ,
het voorzegde schoolgeld betaald en in de school-
behoeften voorzien worden voor alle kinderen van