Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 104 ■)
c. Om de schoolgelden eenigermate te regelen
naar den staat dergenen, wier kinderen on-
derwijs ontvangen, daar de meervermogende
landman, tegen den behoeftigen arbeider,
met opzigt tot het onderwijs hunner kinde-
ren, in eene gelijke betrekking, staande,
nogtans in de middelen van bestaan van el-
kander aanmerkelijk verschillen,
d. Om de schadelijke gewoonte van eene tijde-
lijke schooldienst van eenige maanden af te
schaffen, en door het verzorgen van een rui-
mer bestaan aan den school-onderwijzer , zoo
als hierboven gezegd is, te bewerken, dat
door denzelven eene onafgebrokene school-
dienst kan worden waargenomen.
e. Om alle aanzoeken en voordragten , die hun,
dezen aangaande, door den school-opziener
mogten worden gedaan , in ernstige overwe-
ging te nemen, met hem deswege te treden
in onderhandeling en overleg, opdat alzoo
worde bevorderd het publiek onderwijs der
scholen, en die verbeteringen worden inge-
voerd , welke voor het opkomende geslacht
noodzakelijk en nuttig zijn.
Art. 15. Ten einde het school-onderwijs aan
te moedigen en te beloonen, reserveert het depar-
tementaal bestuur aan zich, om, op de gunstige
voordragt van den school-opziener, zoodanige be-
looningen te bepalen, als, naarmate van buitenge-
wone verdiensten, aan den eenen of anderen school-
onderwijzer , en tot verdere aanmoediging , zal ge-
oordeeld worden te moeten worden toegewezen.
Art. 16. De commissiën van onderwijs, binnen
dit departement, zullen dadelijk na publicatie de-
zes, des noodig na ingewonnen advies van eenige
der bekwaamste school-onderwijzers, zich onledig