Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 103 ■)
bepaald, en voorts met in achtneming van het
vastgestelde in art. 11 hierboven.
Art. 14. De regeringen van de steden worden
bij dezen uitgenoodigd, om, overeenkomstig art. 3
der wet en art. 30 van het reglement, hierboven
gemeld, door middel van traktementen, emolumen-
ten , of het bepalen van behoorlijke en geregelde
schoolgelden, te zorgen, dat het bestaan der school-
onderwijzers , zoo openbare, als bijzondere, der
tweede klasse, zoo veel mogelijk, worde verbeterd
en verzekerd.
Dan, aangezien op de dorpen en ten platten
lande, dezen aangaande, maatregelen vereischt
worden van een' meer uitgebreiden en belangrijken
aard , reserveert het departementaal bestuur aan
zich, óm deswege, bij nadere deliberatiën, zoo-
danige bepalingen te maken, als hetzelve zal ver-
meenen te behooren ; wordende niettemin inmid-
dels de gemeentebesturen , op de dorpen en ten
platten lande, aangemaand en bevolen, om op mid-
delen bedacht te zijn, waardoor, ten deele, het
bestaan der school-onderwijzers, zoude kunnen wor-
den verbeterd en verzekerd, doende, te dien einde,
aan het departementaal bestuur de voordragt van
zoodanige ontwerpen, als welke zij daartoe zouden
dienstig oordeelen ; bij tvelke gelegenheid zij be-
hooren in' het oog te houden:
a. Om daar, waar de schoolgelden te gering
-o;>i( j zijn, dezelve te verhoogen op eene,redelijke
wijze , en meer gejëvenredigd naar de verdien-
sten der school-onderwijzets.i
i»..i,Om de. schoolgelden bij een maandelijksch of
,11 wekfslyksch tarief vast te stellen^, met denoo-
dige bepalingen, ten einde den school-onder-
wijzer genoegzame zekerheid voor de ver-
schenen schoolgelden worde gegeven.