Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
( 102 ■)
hierboven bij art. 5 , a, bepaald is, zal worden
waargenomen ; waarvan de kosten , boven het pro-
venu der schoolgelden, ten laste van den schuldigen
zullen worden verhaald. Niettegenstaande deze
middelen van correctie , zich voor de tweede maal
schuldig makende, zullen de stedelijke regeringen
overgaan tot eene finale intrekking der akte van
algemeene toelating; op de dorpen ,) daarentegen ,
en ten platten lande, zal de opschorting der akte
van algemeene toelating, voor eenen onbepaalden
tijd, door het gemeentebestuur geschieden, op
voordragt van de commissie van-- onderwijs, doch
deswege door hetzelve worden kennis gegeven aan
het departementaal bestuur, door hetwelk;daarin
zoodanige voorziening zal worden gedaan , als tot
bewaring van orde en maintien der bovengemelde
artikelen van de algemeene wet zal bevonden'wor-
den te behooren. i: >
Art, 12. De opschorting of intrekking der Spe-
ciale beroeping of aanstelling^ als bijzondere school-
onderwijzers van de eerste klasse, ingevolge arti
26 van het algemeen reglement, geheel en al ver-
blijvende aan het over de scholen, waaraan zij
verbonden zijn, bijzonder gevestigd opzigt, zal,
dit noodig' geoordeeld wordende'jj de opschorting
of intrekking' van derzelver akte van algemeene
toelating^, volgens art, l9iderowet, niet geschie-
den, dan onder ruggespraak inet ihetzelve', en als-
dan door de stedelijke )regeringeni!of gemeentebe-
sturen , op voordragt van de piaatselgke school-
commissie of de commissie va'n^ onderwijs.
Art. 13. De opschorting of intrekking der akte
van algemeene toelating, ak ondervvijzer aan de
huizen en schoolhouderesse , zal geschieden door de
stedelijke regeringen of gemeentebesturen, op voor-
dragt der plaatselijke commissie of der commissie
van onderwijs, op den voet, bij art, 18 der wet