Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 96 ■)
danige voonvaarden, als waarop de beroepene
ïal Terpligt zijn, deszelfs post te aanvaarden,
ten einde al degenen , die daartoe den ver-
eischten rang bezitten, uit te noodigen , om
zich binnen eenen bepaalden tijd , met over-
legging der benoodigde en bij de wet be-
paalde bewijzen van algemeene toelating en
i;goed gedrag, tot den vacerenden school-
onderwij zerspost aan te bieden.
■ fr. ■ Van al de zich aldus aangeboden hebbende
personen, zullen de gemeentebesturen of ei-
genaren van heerlijkheden de geproduceerde
getuigschriften van algemeene toelating en
goed gedrag tenvisiè inzenden bij den school-
opziener vafi het distrikt, die daarop ten
spoedigste, uiterlijk binnen veertien dagen ,
berigten zal, of de zich aangemeld hebben-
..jllr,.^de personen geregtigd zijn,, om te staan
nunoïnaar de vacerende plaats. -
- 'd. Na de ingekomene 'antwoorden van den school-
opziener , zullen de gemeentebesturen daar,
waar!bevorens de post van schoolonderwijzer
met dien van voorlezer en voorzanger is ver-
eenigd geweest, de overgelegde getuigschrif-
ten der wettige sollicitanten mededeelen aan
diegenen, ter beschikking van welke de laatst-
gemelde posten staan , en trachten, door
middelen van persuasie, te bew'^rken, dat,
indien mogelijk, de te benoemen onderwijzer
mede tot voorlezer en voorzanger worde aan-
gesteld.
e. Vervolgens zal van de voorzegde wettige solli-
citanten naar den post van school-onderwij-
zer , of wel aan eenigen hnnner, een examen
worden afgenomen , hetzij door den school-
opziener hetzij door eert' persoon j daartoe,
met deszelfs goedkeuring, door het gemeente-