Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 93 ■)
Zoo is het, dat wij , nadat Je ontwerpen der
Toorschreyene stukken aan ons door de commissiën
van onderwijs voor het Noordehjke en Zuidelijke
gedeelte Tan dit departement waren ingezonden ,
met communicatie Tan Zijne Excellentie den Mi-
nister Tan binnenlandsche zaken, ter Voldoening
aan art. 20, hier roren gemeld, 'hebben'gearre-
steerd h^ huishoudelijk schoolreglement Voor dit
departement, alsmede ;MingeTolge het Toorschreven
17 de artikel, de hlassifitiutie der scholen van de
kleinere steden en 'plaatsen van Hollands Noor-
delijk en Ztiidelijk (jedeelte, zoo als dezelve hier-
na volgen :
Huishoudelijk schoolreglement voor het
depcÈrtemeitt Holland. >■ '
01197 ■>'>■■: :00< ' •
Art. 1. Geenerhnnde beroeping, aanstelling of
admissie tot ) school^tonderwijzel", onderwijzer aan
dcihuizen of schoolhouderesse, zal mogen geschie-
den , dan nit personen,. die de mlffemcene toela-
ting tobihet geve».-.san lagert oiwlérwijs en de ver-
eischte rangen Tj op ' de i^wtijzcj bij de algemeene
schoolwet, vervat in de publi<:a^je van Jfun Iloog .
Mögenden v van dèn. ;3Ä^!,!A,prit 1806 bepaald ,
erlangd hebben »' len^irKd voorafgaande f vertooning
van derzelver [(jdaarvartOTerkragene aktft aön den
sckood-opzioner vanfihét xli&trikt' bf de plaatselijke
scb.QoIcomniissie,. TÏraar Y.oodanigreene bestaat; ter-
wijl voor hetf overigëi-zij,'die ihet r^t'hebben tot
het doen van eenigerhande beroeping en aanstel-
ling , of het verleenen van admissie tot school-on-
derwijzcr, onderwijzer nan de huizen of school-
houderesse , vrij en onverlet blijven in hunne keuze ,
met' in achtneming echter van hetgeen hier ver-
volgens wordt vastgesteld , of bij de gemelde alge-
meene schoolwet is vastjresteld creworden.