Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
in de rekenkunst; dezen regel iieb ik, bij de bearbeiding van dit leerboek, ten
richtsnoer genomen, en van daar dat, vooral in het eerste deel, alle afgetrok-
ken bewijzen vau regels en formules zijn achterwege gebleveu; terwijl niettemin
elke regel of bewerking duidelijk is verklaard, en naar ik vertrouw, volkomen
valt binnen het bereik van het begrip van eiken eeuigszins ontwikkelden leerling.
Zoo als men zal ontwaren, ga ik, na de behandeling der geheele en gebro-
ken vormen, over tot de oplossing van vergelijkingen en vraagstukken van den
eersten graad met ée'n onbekende; vooreerst geeft dit eenige afwisseling aan
de anders vrij vervelende ontwikkeling en herleiding van alle soort van alge-
bmsche vormen; ten andere dient de oplossing van vraagstukken vooral tot
scherping en ontwikkeling van het oordeel en tot bet verkrijgen van een dui-
delijk inzicht in den aard en de beteekenis der Algebra.
Aan het einde van het eerste deel heb ik een tafel gevoegd van de vier-
kanten der getallen van 1 tot 1000 met hun wortels en factoren; vermeenende
hierdoor het praktisch nut van het werlqe te verhoogen.
Het tweede deel bevat, behalve hetgeen gewoonlijk in een dergelijk werk ge-
vonden wordt, ook nog de oplossing van de diophantische vergelijkingen van den
eersten en de eenvoudigste gevallen vau den tweeden graad; terwijl het eindigt
met eenige hoofdstukken, waarin de theorie der identieke vergelijkingen, het
gebruik der onbepaalde coëfficiënten en de ontwikkeling van de eenvoudigste
fuuctiën in reeksen wordt behandeld.
Dit laatste gedeelte is dus als het ware een inleiding tot de hoogere Algebra.
Bij ieder hoofdstuk heb ik een tal van voorstellen gevoegd om den leerling
in de gelegenheid te stellen, het geleerde toe te passen en zich daardoor vol-
komen eigen te maken. Ik behandel die voorstellen gedeeltelijk op het bord,
waardoor de leerling gelegenheid heeft de verklaarde regels te herhalen, en te
toonen dat hij ze begrepen heeft; gedeeltelijk dienen zij tot eigen oefening.
Dat het werk in twee deelen wordt uitgegeven geschied alleen, omdat al te
lijvige leerboeken minder doelmatig zijn.
Een leerboek als het onderhavige kan uit den aard der zaak niet geheel oor-
spronkelijk zijn. Ik zal mij dus niet behoeven te verontschuldigen dat ik hier
en daar uit andere werkan geput heb.
En hiermede zij deze cursus onderwijzers en leerlingen aanbevolen door
WiUemioord, 1868. den schrijver.