Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEGIN DER OMWENTELING. 313
nale vergadering had aanstonds de opschorting der koninklijke
macht uitgesproken , en dit bleef zóó lang bepaald totdat hij de
in September voltooide grondwet bezwoer en afkondigde.
§ 145. voortgang der omwenteling.
De eenmaal losgelaten driften en hartstochten des volks en
der revolutie lieten zich niet weder beteugelen. De nationale ver-
gadering werd na de voltooijing der grondwet ontbonden en eene
nieuwe vergadering van afgevaardigden zou het werk nu door
eene nieuwe wetgeving voltooijen.
Wetgevende vergadering, 1 Oct. 1791 — 30 Sept.
1792. Deze vergadering bestond grootendeels uit stoutmoedige
demokraten en republikeinen; de rechter zijde was zamengesteld
uit aanhangers der monarchie, en de leden eener koningsgezinde
club, les Feuillants genaamd; de linker zijde bevatte la
Montagne, of de hevigste republikeinen en la Plaine,
of gematigde republikeinen, waartoe de Girondisten of afgevaar-
digden der Gironde, Eoland, Brissot, enz. behoorden.
De Parijsche burgerij oefende eene vrees verwekkende macht
uit. Petion was toen maire van Parijs, en Eobespierre en Dan-
ton leden van den gemeenteraad. De Jakobijnenclub kreeg hoe
langer hoe meer invloed, vooral door Marat; als onderschei-
dingsteeken droegen de leden roode Jakobijnenmutsen. In de-
zen tijd kwam ook de Marseillaise in zwang (Eouget de l'Isle).
Het volk werd tot omverwerping van al het bestaande aangezet,
en tot eene bloedige vervolging van allen, die in rang, bescha-
ving en vermogen van de lagere klassen onderscheiden waren.
De nieuwe vergadering richtte haren aanval voornamelijk te-
gen de priesters, die den eed op de grondwet weigerden, en
tegen de Emigranten, die van Coblenz en andere plaatsen uit
de Europesche mogendheden tot een' krijgstocht tegen het oproe-
rige Frankrijk zochten te bewegen. Toen deze uitgewekenen zich
daartoe uitrustten en Pruissen en Oostenrijk eene dreigende hou-
ding aannamen, moest de koning zijne toestemming geven tot
eene oorlogsverklaring tegen deze mogendheden.
Om de hoofdstad te beschermen, werden er 20 000 nationale
gardes uit het zuiden des rijks naar Parijs ontboden; den 203ten
Junij 1792 brak de volkswoede uit tegen den koning, die ver-
scheidene besluiten der nationale vergadering weigerde goed te
keuren, en tegen de koningin, van wie men wist dat zij met de