Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
212 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
Op den 5den October 1789 trokken talloze scharen volks,
grootendeels uit vrouwen bestaande, door Maillard en Jourdan
aangevoerd, van Parijs naar Versailles om van den koning voor-
ziening in het gebrek aan brood en verplaatsing van zijne re-
sidentie naar Parijs te eischen. Zij bestormden 's nachts eene der
vleugels van het paleis, en vermoordden de wachten aan den
ingang; de koningin vluchtte sidderend naar de kamer van ha-
ren echtgenoot. De komst van Lafayette met de nationale garde
verhinderde grootere onheilen. Den volgenden dag moest de ko-
ning er in toestemmen onder geleide van deze vreeselijke scha-
ren naar Parijs terug te keeren ; de nationale vergadering volgde
hem daar weldra. Deze ging immer voort op den weg om vrij-
heid en gelijkheid voor alle Fransche burgers te verkrijgen. De
kerkelijke goederen werden staatseigendom verklaard en verkocht,
de kloosters en geestelijke orden werden opgeheven , assignaten
(papieren geld) uitgegeven, de priesters gedwongen een' eed op
de grondwet te doen, hetwelk velen weigerden, de erfelijke adel
opgeheven, Frankrijk op nieuw in 83 departementen verdeeld,
de drukpers vrij verklaard, rechtbanken met jury's ingesteld,
de rechten van den menseh en gelijkheid van alle burgers afge-
kondigd.
Ondertusschen kwam langzamerhand alle macht in handen
van eene onbekwame en ruwe volksmenigte. Sectiën en demo-
kratische clubs kwamen tot stand, onder de namen van Jako-
bijnen en Cordeliers. Op den eersten gedenkdag van het bestor-
men der Bastille (14 Julij 1790) werd er een groot verbroede-
ringsfeest gevierd. Lafayette in naam der nationale garde, de
voorzitter der nationale vergadering, en eindelijk zelfs de ko-
ning zwoeren trouw aan de grondwet. Maar de toestand van
den ongelukkigen koning werd immer moeijelijker. Necker ver-
liet Frankrijk, en Mirabeau, die, door het hof waarschijnlijk ge-
wonnen, eene constitutioneel-monarchale regeringsvorm trachtte
te bewaren, stierf 2 April 1791. Met hem verloor de koning
zijnen schrandersten en voorzichtigsten raadsman.
Toen de koning voortdurend bestormd werd met onrechtma-
tige eischen om zijne macht geheel op te geven, besloot hij naar
het noorden des rijks te vluchten. Hij ontkwam weliswaar met
zijne familie gelukkig uit Parijs (21 Junij 1791), doch werd
door den postmeester Drouet te St. Menehould herkend, te Va-
rennes tegengehouden en naar Parijs teruggebracht. De natio-