Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEGIN DER OMWENTELING. 211
welke den 2 Osten Junij in tegenwoordigheid eener groote volks-
menigte hare zittingen in de Kolfbaan overbracht, liet bevelen
om uit elkander te gaan, toen gehoorzaamden slechts de adel
en de geestelijkheid; de burgerstand bleef op aanzetten van
Mirabeau, die zeide dat hij niet anders dan voor het geweld
der wapenen zou wijken, onbewegelijk zitten. Daarmede was
het teeken tot de jammervolle, vreeselijke omwenteling gegeven.
De goedhartige koning durfde geen geweld gebruiken; de ver-
gadering verklaarde zich onschendbaar, en weldra sloot een
deel der hoogere geestelijkheid, waaronder Talleyrand, bisschop
van Autun, en van den adel, onder anderen de hertog Filips
van Orleans, zich bij de nationale vergadering aan (27 Junij).
Parijs geraakte in geweldige beweging, toen de koning, om
het dreigend gevaar af te wenden, eenige regimenten Duitsche
en Zwitsersche troepen naar de hoofdstad riep. De volksmenigte
werd door dagbladen en redenaars (b. v. Camille Desmoulin,
het dagblad l'ami du peuple van Marat, enz.) opgezet; de
gewapende burgerwacht (garde nationale) werd opgericht.
De tijding dat Necker ontslagen en een gunsteling van de ko-
ningin en van den gehaten graaf van Artois in zijne plaats be-
noemd was, was het teeken tot een' algemeenen opstand. Scha-
ren woest volk trokken met de driekleurige nationale kokarde
versierd schreeuwend door de straten, de stormklok werd ge-
luid, de zwaardvegerswinkels geplunderd en op 14 Julij de
Bastille bestormd. Het bewind was in de handen des volks.
Necker werd teruggeroepen, de graaf van Artois verliet het
land met eenige andere aristokraten. Lafayette werd tot bevel-
hebber der nationale garde benoemd, Bailly werd maire van
Parijs. De koning vertoonde zich met de nationale kokarde ver-
sierd op de trappen van het stadhuis; hij was niet te bewegen
om den opstand met bloed en burgeroorlog te dempen. Van nu
af aan heerschte regeringloosheid door het geheele land.
Op den 4den Augustus hief de nationale vergadering alle
voorrechten des adels en der geestelijkheid op; gelijkmatige
verdeeling der belastingen, en het toelaten der burgers tot alle
krijgs- en staatsambten werden vastgesteld. De rechten des ko-
nings werden zeer beperkt; hij zou, tegenover eene kamer met
wetgevende macht, slechts het recht hebben door het uitspreken
van zijn veto (ik verbied) eene wet uit te stellen, doch niet
geheel te vernietigen.