Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
310 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
Parlement zich daar tegen verzetten. Zij legden derhalve hun
j ambt neder. Daarop nam de Geneefsche bankier Necker het be-
stuur der finantiën op zich (1777—81), maar zijne maatregelen
• maakten hem zóó gehaat bij het hof en de aristokratie, dat hij
I zijn ontslag moest nemen. Na zijne aftreding geraakte het be-
stuur van den staat weder in groote wanorde; de uitgaven over-
I troffen de inkomsten ieder jaar met vele millioenen. Onder den
verkwistenden Calonne werd de toestand der staatsfinantiën zoo
' bedenkelijk, dat er eene vergadering van notabelen (geestelijken,
edelen en hooge ambtenaren) bij elkander geroepen werd (1787)
! om raad te schaffen. De vergadering verzette zich tegen de voor-
slagen van den minister, en dwong hem, zijne betrekking neder
te leggen. Toen zich ook onder de volgende ministers van finan-
tiën de strijd tusschen regering en Parlement vernieuwde, liet
I de koning de stoutmoedigste Parlementsleden naar Troyes ver-
bannen. Het volk, dat zich met deze aangelegenheden begon te
bemoeijen, eischte de bijeenroeping van algemeene staten, het
; koos partij voor het Parlement, hetwelk verklaarde dat de stan-
den alleen het recht hadden om de belastingen te bepalen. In
onderscheidene provinciën toonde het volk zijne ontevredenheid
door opstanden en woeste buitensporigheden. Nu werd Necker
weder minister van finantiën (1788). Hij drong er op aan dat
de besluiten tegen het Parlement ingetrokken, en de standen
bijeengeroepen zouden worden, waarbij de burgerstand (tiers
li état) het dubbele aantal afgevaardigden hebben zou, derhalve
I 300 edelen en even zoovele geestelijken, doch 600 burgers.
'IJ § 144. begin dee omwenteling, 1789.
DeConstitue rende nationale vergadering (5 Mei
L 1789 — 30 Sept. 1791). De standen kwamen den 5den Mei
L 1789 te Versailles bijeen. Toen de derde of burgerstand spoedig
f, met de anderen in strijd geraakte, verklaarde hij zich tot natio-
nale vergadering; een gedeelte van de mindere geestelijken sloot
;; zich daarbij aan, de anderen volhardden bij hun' tegenstand,
•tj Bailly was voorzitter der nationale vergadering, Seyes en Mira-
!j' beau (Riquetti) hare uitstekendste leden. Toen de nationale ver-
gadering het besluit nam, om niet uit elkander te gaan voor zij
; aan de natie hare oude rechten teruggegeven had, wilde het
p verschrikte hof der natie zelve eene nieuwe grondwet geven ;
maar toen de koning haar gedrag afkeurde, en der vergadering,