Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE NOOBD-AMERIKAiNSCHE VKIJHEIDSOOELOG. 207
den, waar Pitt in het Parlement alle regeringsmaatregelen be-
streed, was Benjamin Franklin, de uitvinder der bliksemaflei-
ders, voor de kolonie werkzaam. Zijne verschijning bracht ge-
heel Parijs in beweging; Lafayette en andere Fransehe edellieden
begaven zich naar Amerika om daar aan den vrijheidskamp deel
te nemen. Vertrouwende op de in Frankrijk heerschende stem-
ming, verklaarden de afgevaardigden der 13 vereenigde staten
zich van Engeland onafhankelijk (4 Julij 1776). Engeland wierf
nu Duitsche soldaten en maakte groote krijgstoerustingen. De
Engelsche generaal Howe maakte zich van New-York meester,
maar Washington nam bij Trenton eene afdeeling Hessen gevan-
gen, en sloeg de Engelschen bij Princetown. In 1777 werd
W^ashington wel bij de rivier Brandywine door den Engelschen
generaal Cornwallis geslagen, doch kort daarop moest een En-
gelsch leger van 7000 man onder Bourgoyne zich bij Saratoga
aan den generaal Gates overgeven, en de krijg nam eene voor
Amerika gelukkige wending.
Frankrijk erkende de onafhankelijkheid der Vereenigde Sta-
ten, sloot in 1778 een verbond met het Congres, en zond twee
jaar daarna een leger onder Eochambeau naar Amerika. Even-
wel behaalden de Engelschen zoovele voordeden, toen zij den
krijg naar de zuidelijke provinciën Carolina en Georgië over-
brachten en onder Cornwallis twee veldslagen gewonnen hadden,
dat de jeugdige republiek in groot gevaar geraakte. Maar de
dappere Cornwallis werd door een Fransch-Amerikaansch leger
onder Lafayette en Washington in Yorktown ingesloten en ge-
dwongen om zich over te geven (1781). Deze slag was beslis-
send, daar de Engelschen, in Europa ook in oorlogen gewik-
keld, van nu af aan den krijg met minder nadruk konden voe-
ren.
Spanje had zich bij het verbond van Frankrijk en Noord-
Amerka tegen Engeland gevoegd, en Katharina II, keizerin van
Rusland, vereenigde de zeemogendheden, welke aan den krijg
geen deelnamen, tot een verbond van gewapende onzijdigheid,
terwijl de Engelschen den zeehandel van de overige natiën tracht-
ten te verhinderen, en hunne schepen door een lastig onderzoek
naar verboden waren bemoeijelijkten. Nu verklaarde Engeland
aan Holland, dat nog talmde om zich bij het verbond te voe-
gen, den oorlog. De zeeslag bij Doggersbank (1781) bleef wel
onbeslist, doch de Hollanders leden in Oost- en West-Indië