Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
OOSTENRIJK. 187
digheid werd erfelijk veiklaard in de mannelijke linie van het
huis van Habsburg. De strijd tegen de Turken werd voortge-
zet. Karei van Lotharingen, prins Eugenius van Savoye en
Lodewijk van Baden deden Oostenrijks vanen zegevieren in de
bloedige veldslagen bij Salankemen (1691) en Zentha (1697)
Bij den vrede van Carlowitz in 1699 verkreeg Oostenrijk Ze
venbergen en al het land tusschen Donau en Theiss. De Tur
ken moesten Moréa aan Venetië, en Azof aan Rusland afstaan
voor het eerste werd hun het bezit van het eiland Candia ge
gund, welks hoofdstad zij gedurende 18 jaar belegerd hadden
Eindelijk sloten de keizer, de Vereenigde Provinciën, Bran
denburg, Spanje en Zweden het verbond van Augsburg tegen
de overmacht van Lodewijk XIV. Deze voorkwam zijne vijan
den en verklaarde hun den oorlog; hij vond daartoe reden ge-
noeg in de erfopvolging van de Pfalz en in de keuze voor die
van Keulen. De Fransehe troepen bezetten den Rhijnpfalz en
bedreven daar ongehooorde gruwelen. Heidelberg, Spiers, Worms
en andere steden werden verbrand. De maarschalk van Luxem-
burg behaalde in 1693 bij Neerwinden in de Spaansche Ne-
derlanden eene overwinning; de Fransehe vloot kampte met
roem. Bij den vrede van Rijswijk (1697) behield Lodewijk het
vroeger in bezit genomen rijksgebied.
§ 131. de spaansche successie-krijg (1701—1714).
Karei H van Spanje, die in 1700 stierf, had den Beijer-
schen prins Jozef Ferdinand tot erfgenaam van zijn rijk benoemd.
Toen deze evenwel nog vóór den Spaanschen koning stierf,
gelukte het den Franschen gezant d'Harcourt, koning Karei
over te halen om in een geheim testament den ileinzoon van
Lodewijk XIV, Filips van Anjou, tot erfgenaam der Spaansche
monarchie te benoemen.
Daar echter ook Oostenrijk aanspraken trachtte te doen gel-
den , welke op vroegere verdragen en op familiebetrekkingen
berustten, en keizer Leopold I nafir de wapenen greep om voor
zijn'zoon Karei het erfgoed der Habsburgen te veroveren, brak
er een oorlog uit, waarin Oostenrijk werd bijgestaan door keur-
vorst Frederik III, die kort daarop als eerste koning van Pruis-
sen gekroond werd, door Hannover, Engeland en Holland,
terwijl Frankrijk de hulp kree^ van den keurvorst van Beije-
ren, over wien keizer Jozef 1 (1706—1711) wegens zijne wei-