Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
GODSDIENSTOORLOGEN IN FRANKRIJK. 159
Karei IX scheen ernstig vrede te wensdien, want zijn rijk
werd door den bloedigen burgeroorlog verwoest. De beide gods-
dienstpartijen zouden door het huwelijk tusschen 's konings zus-
ter Margaretha van Valois en Hendrik van Bearn, het toenma-
lige hoofd der Hugenoten, met elkander verzoend worden. Maar
Katharina de' Medici en haar zoon Hendrik van Anjou waren
op middelen bedacht om de Hervormden uit te roeijen. In den
Bartholomeusnacht (24 Aug. 1572) werden de Hugenoten door
gewapende moordenaars overvallen; men noemde dit de Parij-
sche bloedbruiloft, omdat het weinige dagen na het bovenver-
melde huwelijk van Hendrik van Navarre plaats had; 25,000
Hugenoten, en daaronder de groote Coligni, werden te Parijs
en in andere groote steden vermoord. Karei IX liet zich over-
halen, zooals men zegt, om eigenhandig aan den moord deel te
nemen, en verontschuldigde de grnwelijke daad door te beweren
dat het de straf was voor eene ontdekte zamenzwering. Te Ma-
drid en te Eome verwekte de tijding van den moord groote
vreugde; de paus liet een plechtig Te Deum zingen. Vele Her-
vormden verlieten hun vaderland en zochten een toevluchts-
oord in Zwitserland, Duitschland of de Nederlanden; de overi-
gen verdedigden zich in La Eochelle zoo heldhaftig, dat men
hun eenige staatkundige rechten en gewetensvrijheid toestond.
Karei IX stierfin 1573 op 24jarigen leeftijd. Hij werd op-
gevolgd door zijn broeder Hendrik III, tot nog toe hertog van
Anjou, en sints een jaar verkozen koning van Polen. Hij ver-
liet Warschau in stilte en vertrok als vluchteling uit het rijk,
waar hij als koning zijn' intocht gedaan had. Het was een ver-
wijfd , wellustig en zedeloos vorst, die zich weinig om de elende
en de rampen van zijn rijk bekreunde. De ijverige Katholijken,
ontevreden over den godsdienstvrede, dien Hendrik III met de
Hugenoten gesloten had, vormden onder aanvoering van Hen-
drik Guise eene heilige Ligue, om de bedreigde rechten van hun
geloof te beschermen (1576). Filips II ondersteunde die.
Hendrik van Navarre en Bearn werd na den dood van den
laatsten broeder des kinderlozen konings erfgenaam van den
Franschen troon (1584); doch nu wist Hendrik Guise, de on-
dernemende aanvoerder der Ligue, het Katholijke Frankrijk op
te zetten, daar het oude geloof, zooals hij zeide, met groote geva-
ren bedreigd werd, wanneer een Protestantsch vorst den troon
beklom. Hendrik van Navarre werd door den paus in den ban