Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. I.
van Lotharingen zeer in aanzien stegen. Tegenover dit geslacht
stond vol wrevel over zijn' toenemenden invloed dat der Bour-
bons, waaruit Antoine van Navarre en Condé, en dat van
Chatillon, waaruit de admiraal de Coligny de voornaamsten wa-
ren. De tegenstanders der Guises steunden op den zich meer
en meer verhefifenden burgerstand in het zuiden des rijks en
de aanvoerders der Hugenoten. De zamenzwering van Amboise
tegen de Guises mislukte, de Bourbons werden gevangen ge-
nomen , doch door den plotselingen dood des konings uit de
gevangenis bevrijd. Gedurende de minderjarigheid van den
jongen koning Karei IX (1560—1574) had de koningin-moe-
der, weduwe van Frans I, Katharina de' Medici de teugels
van het bewind in handen. De Guises, die aan het hof in on-
genade vielen , gingen toornig naar Lotharingen. Vertoornd over
de beperkte godsdienstvrijheid, welke aan de Hugenoten was
toegestaan, stelde zich de hertog van Guise aan het hoofd van
een verbond tot handhaving van het oude geloof. Het bloed-
bad te Vassy, waar de Guises en hun gevolg weerlooze Huge-
noten doodsloegen, die tot het houden eener godsdienstoefe-
ning in eene schuur vereenigd waren, was het sein voor den
eersten godsdienstoorlog (1562—1563), waarop met kleine
tusschenpozen nog 7 andere volgden. Geheel Frankrijk was wel-
dra in twee vijandelijke legerkampen verdeeld. De Katholijke
partij verbond zich met Spanje en Rome, de Hugenoten ont-
vingen ondersteuning van Engeland. Antoine van Navarre en
Frans Guise sneuvelden; in de plaats van den laatste trad Hen-
drik Guise. De vrede van Amboise in 1563 maakte een einde
aan den eersten oorlog. De vrijheid van godsdienst, welke den
Kalvinisten daarbij beloofd was, werd weldra verkort, en zij
grepen op nieuw naar de wapenen (1567—68). Bij een' der-
den krijg stond Condé aan het hoofd der Hugenoten, die in
1570 in La Rochelle belegerd werden. De Katholijken behaal-
den door hunne overmacht in dat jaar eene overwinning bij
Jarnac. Na den sluipmoord van Condé stonden zijn zoon en Hen-
drik van Bearn aan het hoofd der Hugenoten; de ziel der on-
derneming was de dappere Coligni. Ofschoon zij een' tweeden
slag bij Moncontour verloren , wisten zij, gebruik makende van
de tweedracht der tegenpartij, zich den gunstigen vrede van St.
Germain te verwerven, waardoor zij uitgebreide vrijheid van
godsdienst en deelgenootschap aan alle ambten verkregen (1570).