Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE BOEEENKRIJG. 143
Münzer in 1525 bij Franken hausen geslagen, en eveneens in
den Elsas, in Zwaben en in het Zwarte Woud overwonnen. La-
ter (1533—35) hadden er te Munster door de Wederdoopers,
onder Jan Matthijsz. en Jan Beukelsz. uit Leiden, hevige on-
lusten plaats. Tot waanzin gedreven door hunne godsdienstige
denkbeelden en raeenende dat zij eene nieuwe orde van zaken op
kwalijk begrepen leerstellingen van de Heilige Schrift konden
stichtten, werden zij overwonnen en vreeselijk gestraft.
§ 103. de protestatie te spiers , 1529. de
rijksdag te augsburg, 1530.
De geestelijke en wereldlijke Katholijke vorsten waren zeer
bezorgd wegens het uitbreiden der Hervormde leer. Door gewel-
dige maatregelen zochten zij hunne onderdanen daarvan af te
schrikken, en wisten in 1529 op den rijksdag te Spiers den
keizer over te halen om het besluit af te kondigen dat er voort-
aan geene nieuwigheden meer mogten ingevoerd worden. Hier-
tegen dienden de Evangelische vorsten en 14 rijkssteden aan-
stonds eene protestatie in en beriepen zich op den keizer, op
eene algemeene of Duitsche kerkvergadering en op onpartijdige
Christelijke rechters. Sedert dien tijd droegen de aanhangers der
Hervorming den naam van Protestanten.
In het jaar 1530 hield de keizer een rijksdag te Augsburg,
om aan de kerkelijke geschillen een einde te maken. De Evan-
gelische rijksstanden dienden hier op 25 Julij hunne confessie
of geloofsbelijdenis in, welke door Melanchton opgesteld en door
Luther goedgekeurd was. Luther durfde, daar hij in den ban
was, niet te Augsburg komen, maar hield zich te Coburg op,
waar hij zijn schoon lied : „Een vaste burcht is onze God" ver-
vaardigde, en raadde alle toegevendheid af, toen men zijn best
deed om de strijdende partijen te verzoenen. De rijksdag ver-
bood eindelijk aan de Evangelische standen om hunne leer te
verbreiden en duidde ze aan als een sekte, wier geloofsbelij-
denis in strijd was met de Heilige Schrift. Deze dienden even-
wel nog eene protestatie in en vertrokken, zonder zich door
bedreigiüg te laten afschrikken, voor het einde van den rijks-
dag uit Augsburg. Zij volgden hun geweten en lieten zich niet
bewegen, van hun geloof af te wijken.
Toen de rechtbank wegens opheffing van geestelijke goederen
tegen de Evangelische standen begon te procederen, sloten de