Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ONTDEKKINß VAN AMERIKA. 139
gedood werd (27 april 1520), en keerde van daar naar Eu-
ropa terug, zoodat daardoor de eerste reis om de wereld vol-
bracht was (1519—1522).
De dappere Ferdinand Cortez veroverde (1519—1521) met
eene kleine moedige bende soldaten Mexico, dat door een be-
schaafd volk bewoond was. Hij nam de hoofdstad in en den
koning Montezuma gevangen; na diens dood koos het volk Gu-
atimozin tot zijn' opvolger, doch ook deze werd gedood, en
het gansche rijk viel den Spanjaarden in handen. Eenige afgun-
stige Spanjaarden beschuldigden ook Cortez, evenals met Colum-
bus geschied was; hij werd terug geroepen , nog vóór hij zijn
groot plan had kunnen volvoeren, en stierf in 1547. Francesco
Pizarro en Hernando Almagro, een paar ondernemende, doch
wreede en hartstochtelijke mannen onderwierpen in 1531 Peru,
dat door de Amerikanen steeds als het goudland was aangewe-
zen. Daar had altijd het koningsgeslacht der Yncas geregeerd;
de beide laatste koningen Huascar en Atahualpa werden verra-
derlijk om het leven gebracht. De oude hoofdstad was het bin-
nenslands gelegen Cuzco; Pizarro bouwde aan zee de hoofdstad
Lima met de haven Callao; Almagro ontdekte later nog Chili.
De ontdekking van Amerika bracht groote veranderingen in
het leven der volken te weeg; Spanje, Portugal, later de Ne-
derlanden en eindelijk Engeland werden het middelpunt van
den wereldhandel en verkregen groote rijkdommen. De vloot,
welke jaarlijks met voortbrengselen uit Amerika naar Spanje
kwam, werd algemeen de Zilvervloot genoemd. De leefwijze
der Europesche volken veranderde eenigermate, doordat men het
gebruik van suiker, koffie, tliee, tabak enz. leerde kennen; ook
werden zij bekend met aardappelen, en de voorraad van edele
metalen vermeerderde ontzaggelijk. Handel en nijverheid breid-
den zich zeer uit; aardrijks-, natuur- en sterrekunde en bijna
alle wetenschappen ontwikkelden zich bovenmate. Doch de Eu-
ropeanen in Amerika, door eigenbaat en heerschzucht daartoe
gedreven, mishandelden de inboorlingen met onmenschelijke
hardvochtigheid. De edele priester Las Casas raadde toen, om
het lot der Indianen te verzachten, den invoer van de krachti-
ger Afrikaansche negers aan, om die op de plantages te laten
arbeiden, zoodat de ontdekking van Amerika de oorzaak was
van den schandelijken, de menschheid onteerenden slavenhandel.