Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS DER OVERIGE RIJKEN. 227
Donaulanden eindigde in 1812 (gorden vrede van Bucharest,
waarbij de Pruth als grensscheiding tusschen Kusland en Tur-
kije bepaald werd.
2. Engeland. Eusland en Frankrijk bedreigden nu Europa
met eene geheele overheersching. Napoleon en Alexander kwa-
men in 180S te Erfurt bijeen en sloten daar een verbond van
vriendschap (27 Sept. — 6 Oct.). Napoleon richtte nu al zijn
toorn tegen Engeland, dat tot nog toe de zee beheerschte. Om
Engelands handel te vernietigen liet hij in 1806 het continentale
stelsel afkondigen, waarbij alle verkeer met Engeland verbo-
den werd en alle Engelsche waren moesten vernietigd worden;
maar de Engelsche ministers bevalen dat elk onzijdig schip ,
hetwelk uit eene haven van Frankrijk, of van een daarmede be-
vriend land uitliep, zoude worden veroverd.
3. Zweden en Denemarken. In Zweden regeerde na
den dood van Karei XII zijne dochter Ulrica Eleonore; de adel-
partij begon zich onder hare regering hoe langer hoe meer te
verheffen en speelde eene groote, doch tevens nadeelige rol. De
Russische invloed werd daardoor sterker, waartegen de Fran-
sche zich overstelde; een harer opvolgers Gustaaf III (1771—
1792) wist zich door eene welgelukte staatsgreep van de op-
permacht meester te maken, en voerde eenen avontuurlijken oor-
log tegen Rusland. Toen de Fransche omwenteling uitbrak, meen-
de hij Lodewijk XIV te moeten redden en trachtte een vorsten-
verbond in Europa tot stand te brengen, om den zwaar beleedig-
den broeder bij te staan; voor dat hij zijn plan ten uitvoer kon
brengen, werd hij door eenige zaamgezworen edelen (Ankerström,
Horn en Ribbing) op een bal vermoord. Zijn opvolger Gustaaf
JV van Zweden nam geen deel aan den vrede van Tilsit, doch
zette, door Engeland ondersteund, den krijg alleen voort. De
Franschen veroverden Straalsund en Rügen. De Russen, wier
keizer door Gustaaf IV beleedigd was, drongen in Finland bin-
nen en maakten zich van dat land meester.
Denemarken genoot na den Noordschen oorlog eenen langdu-
rigen vrede, gedurende welken het rijk vooral onder het verstan-
dige bestuur van Frederik V (1746—1766) en zijn eersten mi-
nister Bernstorf zeer in bloei toenam en zijn' handel uitbreidde.
Onder den naar ligchaam en geest zwakken Christiaan VII (1766
—1708) beheerschte de geneesheer Struensee gedurende twee
jaren het rijk, doch moest zijne eigendunkelijke maatregelen en