Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
74.
Geen onderwijzer, die liet met zieh zeiven en zijn school goed
meent, moet een dag zonder oefening in de schriftelijke uitdrukking
zijner gedachten, d. i. in den stijl, laten voorbijgaan. Geen hand-
boeken van stijl alleen kunnen hem daartoe baten, maar hoofdzake-
lijk het lezen van goede in- en buitenlandsche schrijvers, of als hij
tot het laatste niet in staat is, goede vertalingen. Zoo alleen wordt
hij hoe langer zoo meer meester over de taal; zoo alleen zal het taal-
kundig onderwijs, dat hij geeft, oneindig beter vruchten dragen,
dan tot dusverre in den regel 't geval was.
75.
Terwijl de trouwe huisvader te midden van zijn gezin van de ver-
moeijenissen des dags uitrust en gaarne bij de zijnen vertoeft, ver-
laat 'de jonge, ongehuwde man zijn ledige kamer en ontvliedt
dikwijls de drukkende eenzaamheid, om in gezelschappen te komen,
die hem in meer dan één opzigt verderfelijk zijn. Gelukkig daarom
de jonge onderwijzer, als hij een nevenbezigheid heeft, die hem
uitspanning en genot verschaft, zonder hem van zijn eigenlijk be-
roepsleven af te trekken, — die hem voor verderfelijken omgang
bewaart en meer in zich zeiven doet keeren.
Velen hebben ter bereiking van dat doel de botanie aanbevolen,
en ik geloof met eenig regt. De letterkundige hulpmiddelen daar-
toe zijn tegenwoordig zonder zware kosten te bekomen, en de plant-
kunde noodigt buitendien haar vrienden naar buiten in 't vrije
veld, in bosch en woud, waardoor de gezondheid bevorderd wordt en
de geestelijke frischheid bewaard blijft. Men legt zich tevens een
herbarium aan, dat, zonder belangrijke kosten te veroorzaken, zelfs
nog in den winter bezigheid en genot geeft. De plantkunde grijpt
bovendien nog in 't schoolleven in cn kan voor 't onderwijs van veel
voordeel zijn.
Ik heb leeraars gekend, die zich ook met eidomologie (insekten-
kunde) bezig hielden en het in dien moeijelijken tak der natuur-
lijke historie tamelijk ver gebragt hadden. Allen gevoelden zich
over 't algemeen regt gelukkig, en een zekere kalme vrolijkheid
lag op hun geheel wezen uitgedrukt. Zij bevestigden Jean Pauls
stelling, dat ieder, die veel niet den geest werkt, nog een bijwerk,
een stokpaardje noodig heeft, zal hij vrolijk en frisch blijven.