Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
sproken methode in boeken te vinden en derhalve voor geld ver-
krijgbaar is. Wij willen haar, daar toeh iedar ding zijn naam moet
hebben, de objectieve methode noemen, ofschoon die benaming
juist niet zoo heel naauwkeurig is.
63.
Maar wij willen de zaak verder nagaan. De leerstof moet alzoo
worden ingedeeld zoowel naar aanleg en ontwikkeling des leerlings
als naar de bijzondere eischen, die zij zelve als deze of gene we-
tenschap stelt. Doch daarmede is op verre na niet alles gedaan.
De leeraar is het immers, die mededeelen moet; van iiem vragen
wij 't allereerst, dat hij de stof zelfstandig in zich opneemt. En
deze opvatting der leerstof kan weêr niet bij allen dezelfde
zijn. Zij rigt zich naar den geest des onderwijzers en in 't bijzon-
der naar de opgewektheid van dezen geest, naar harti en gevoel,
naar den ganscben inwendigen mensch. Die opvatting moet zooda-
nig zijn, dat de stof geheel en al het eigendom des leeraars wordt,
dermate, dat deze uit zich zeiven en niet uit of volgens een boek
spreekt, — dat hij geheel van de zaak is doordrongen en be-
zield. Zulk een individueele opvatting moet zich in alles open-
. baren; ze moet zich kenbaar maken door gebaren, verscheiden-
heid van uitdrukking, afwisseling van spreektoon en in 't alge-
meen door alles, wat men in- en uitwendig bij zijn werk is en
zijn moet.
Ja, die opneming der stof, waardoor ze ons werkelijk eigendom,
ons vleesch en bloed wordt, die is het juist, welke aan 't on-
derwijs eigenlijk goede gevolgen kan waarborgen. Zij maakt, dat
men het kind levendig belang voor de zaak inboezemt; door haar
sleept men den leerling mede, zoodat ook hij zich geheel in 't on-
derwerp verplaatst en zich zeiven vergeet. Wij willen deze methode
kortheidshalve de subjectieve noemen.
64.
En wat volgt nu uit dat alles?
Één ding heb ik^den lezer reeds boven te kennen gegeven, na-
melijk, dat de objectieve methode een koopwaar is. Velen geloo-
ven, aan haar genoeg te hebben, en zelfs de goede Pestalozzi
megnde, door een geschikt leerboek iedereen tot onderwijzer te