Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Wat is dan eigenlijk de metbode, en waar kan men haar vinden?
't Allereerst beoordeelen wij baar naar haar vrnehten en doen dan
de vreemde ervaring op, dat de lessen der geleerdste onderwijzers
dikwijls zeer slechte resultaten geven, en verder, dat de beste ijver
en de krachtigste goede wil ook al niet onmisbaar tot groote uit-
komsten leiden. Wij staan verwonderd en vragen, waarin dan eigen-
lijk de methode steekt, als 't niet is in weten en willen?
62.
Laat ons den sleutel voor dat raadsel zoeken. Laat ons den eigen-
lijken, levenden geext zien te vinden, om dien voor het doode, veel
ge- en misbruikte woord methode in plaats te geven.
Ieder onderrigt is vooreerst slechts door en met een stof mo-
gelijk. Daarmee handelen wij leeraars even als de huismoeder met
het brood, dat zij voor hare lievelingen snijdt. Ze verdeelt het en
geeft ieder een stuk, elk naar zijn maag; niet het geheele brood
op eens, maar bij portiën, 's morgens een stuk, 's namiddags weêr,
en 's avonds nog eens.
Zoo ontbinden ook wij de stof, die onzen leergragen leerlingen
zal worden aangeboden, in enkele deelen, doch niet willekeurig, niet
naar luim en toeval, maar met wijsheid en overleg. Die verdeeling
van stof geschiedt namelijk met het het oog op den ontwikkelings-
gang der kinderziel, met betrekking tot ouderdom en geslacht, zoo-
danig, dat hun, naar 't woord des apostels, de melk ten deel valt,
die hun dient.
Wij weten echter ook, dat ieder voorwerp van onderwijs naar
zijn aard bijzondere eischen heeft; dat b. v de stof van't godsdienstig
onderwijs eene andere verdeeling verlangt, dan die van de natuur-
beschrijving of 't rekenen. Wij verdeden daarom niet éénzijdig; niet
alleen met het oog op den ontwikkelingsgang des kinderlijken geestes,
maar slaan ook een onderzoekenden blik op de leerstof en haar
eigenaardig karakter. De laatste grond van verdeeling veronderstelt
een diepere, meer omvattende kennis der voorwerpen van onderrigt
dan menig aankomende onderwijzer denkt, en bij 't eerste behelpt
men zich ie dikwerf met eenige algemeene gezegden en uitspraken
over natuurlijkheid, aanschouwelijkheid, enz. enz., die weinig be-
grepen , meest altijd nagepraat worden. Daarom worden er dan ook
zooveel methoden uitgevonden en handleidingen geschreven. Doch
dat zij, zooals 't wil, zooveel is ons reeds helder, dat de nu be-