Boekgegevens
Titel: De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Auteur: Visser, W.H. de; Top, J.D.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1233
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204893
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
Kisr. 82.
888ill8S88li888SlllHBIinBIBBBIBBBIBIIIBIHI5aB5BB«BaBgBIBBam
BB^a8S8"88S88888SlBBfiB8BBa8S8BaavrBaaaaaaaaA:aa^^aaaaaaa7!Raa»aaaBaaBaBa
■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■aaBBBBaBaBBaaBBBBBBBHBBBaBBBaBflBBBBaBBaBaBaaaaBB
B88B""lB88888B8S88Ba888BSa8BaBBaaBaaaaBBaaBaiBaaaaaaBaaaaiaaBBaBiaar
BBBl'aaBBS'^BBSaaSaBBBaBBaSIBSS"^^
BBBaBS88a8888aBil8SBBS888BB88B5BBBBaBaBBBaBiaBBBBaBaBBBBBBaa^^
aSSBBBBB88BaB88SB88S88SS8BSBBBS8BaB8BSB»<<!FBBIBBBBBaaBBaBBBBaaaBBBBflBa
aaBBBflSBaBBBBBaBBBBBBBSBBBBBaaaBOaaBBBaBHBBBBaaaBBBBBBaaaaDBaBBBBBBa
SBBBBS8SB88888B88888888Sa8SBSB8BaBasBaBBBaEaBBBBaaaflaaaBBiaBBaBBBBBB
888S88B88B8B^8"BBaMBS88B888KBS8BaBaaaaB$^BBv\S$BBBBBBBB\^aBBBIBBBBBiaBaB
88Saa8BB8â"D3"B»lBiiBBi!àli!e!B!B!
IB W^W^I
aBBBBBBBa
'HBBBBBIBB
_____________________________________________________________^BBBBaBBBB
BBflBBRBBflBBaBBaBBBaBBaBBIBBBBBBBBBnBBB^'BSjBaBBBaBaBBBBBBBBIBBBBaBaasa
a88S3BSBSB8BaaSB8SBSBBBBIBBBBBBB|iaiBii?Bas$(|!aHBaBBBaflBaBa6BBaBBBBBflaa
■■■«■Ka5588B88a8SSSB88S85S8888S888B8's>*5a3iaBaBBaBBBBBaaaBBBiBa^
yig. 83.
■■■■■■■■■■■BBBBBBBBBaBBaaBBBBaBBBBBBaBaBBBBBaBBBBaBBaBBaBaaaBflaa
B888888S8888"8a88888S88BBS3SSSBBaBaaaBBiBaaauBaBaBaaBBaaaBaaaaBB
88BS838888a"B3B8BBBB8SBBaBaB»f'BaBBBBBBBBBaSS.^i^BBaBBaBaBBBa^VBBBBaBB
8888SB8S88"^BflBSaSSBBBaBBBBv^BBIBBaaaaBBI^BBB^BaBBaBBBBBaBBBBaBB^
BBa8B883BBÎS38BBBBBBBaBBBaBBBiBaBBBBBSBaBaaaBaa^BBaaaaaaBBaBflBBi
888888S38SlBBSB8BS8SSBSBBBBBBBB!BBB£i(SBBBBBBB^<S.'SBBBaBBBBBBBBBBBBi
SB8SSSfllBBI^BBBBBBBBBBBBBBBBBBfliiB{SB^BBBBBa:^'Bi^BBBBBBBBBBBBBBBBBB
88S"B8SSBB"B3a88SBaaaaBBaaBaaBBBBB^»aa!aBaa{^:^aaBaBBaiaaaBBBBBBBB
SBS^BBBSBB^BBBBBBaBBBBBaBBaflBBBBBBBaBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B8l"BB88B^lSSBaB5BBSBBiSBBBBaMBa«iBBB$SBBS:BBBB^aBik^BBaaaB^!»^^^
8"BB"8S8"B8"SSB^-BBSaai«BaaBB»aBaBaBa^aa:^BaaB^Bav>BaB^aaii;--^BBBBssBBaB
BflSiaB88BBB88SaB8Bi8BBBBB!BaaaaaaaaBBBBBBB^aaBBBaaBBB<!;BBBaaBBBBi
8888S88888S8S8BBB8lBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBiBB^BBBBBBBBBB^BBBBBBBBBS
8BSSBS8iS8lB.^iBBiillBaBBBBBBBBBBBBBIBBaH<!StBBBBBBBBBBI&iBBBBBBBBB"
BBBBBBflBBa^KK^BBBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSÜBBBBBBBBBBs'^BBBBBBBBBfll
8888888SS8B^BBB58SSSBBBBBiBBBBBaBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBa
8888KBl8S8ASBBBB^BBI^BBBB!«fBBKBaBKBBS;BB!SBBBBS!^BB«;BBBRBBSiBBaBB^BBB
S8"8^BB8BfflB"SS"BSRBBBB\^BB!^BBB^BB^SH^BBBB^^BBBBBBk^BBR^<iBBB^^^
88BBaSS8BfllBBBBBBBBBBBBBBBBBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.'ïe^BaBBBBBBBB[
S888BBBSBS8888BS88SSBS8SBBBaBBBaBaBBaaBBBaBaaBBBa««!aBBBBHBBBBBa
888BBSSS88SB88aSSSSBBflBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBaBB^Bv^BBBBflBBBBBBa[
BBaBBBBBBaBaBaBBBBBBBBBBBBBBBaBBBa^^BBBBBHBBBBBal
____________ÜiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBB^Bv'ÏBBBBflBBBBBBaj
iiiiiBBiiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBiaflBBBBB^CïBBBBBBBBa^'l^tBBBBBBBBBBBBBl
BBBBBBBBBB8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBiB^\^BBBaBBBBBBBBBBBBBBaaaBBaaBl
■BK^BBllB^IIBBBB<i$BlBi3ai!BBBBB^BBBBS!^!i:;BBB;(iBBï5BBB:<BBS}BBBK'BB^BBB^BBa
88^BB8B8"BS888B"Ba8"iS^SS8B"<S!SBB^BBR^BBn^BBBB>it;^BBB^-BaBx\BB^^^
8^BBB8S"B8S8"8B^SBBBB^BBBBBBBiSBBI(SBB({taaBBB^BBB^aB«BBB.NHBKT?ia\^
■BSB88llBBBSSSBiSB8B8BSBBBBBBBBBBaBBBBBB^BBBBBeaaBBBBBBB\\^BBBaBBaa
B88SS8B8B88B888S8BBBaBBBaBBBBBBBBBBBBBBiSlBBBBBBaMBBBflB|RBBBaBBfl|i
aBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBB^IlMJggMagBggyjgMBaBBiiBBBaBBlS